Μια μελέτη για την παρουσία των ελληνικών μουσείων σύγχρονης τέχνης στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Α study of the digital presence of Greek museums on the Web and social media
Μια μελέτη για την παρουσία των ελληνικών μουσείων σύγχρονης τέχνης στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα.

ΓΚΑΒΕΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαμαντάκη, Αικατερίνη
Τσενέ, Σπυριδούλα (Λήδα)

The concept of the online museum ,has been extensively discussed in recent years in the field of cultural management and museum communication, and is found on different terms, such as a virtual museum, a digital museum, a museum of the web (Web museum), the hypermuseum (hypermuseum, etc.). Most approaches focus on how a museum can use the available digital and online information and communication tools to encourage users to participate, contribute, share material and interact online with museums in a multitude of social networking environments Social media). The goal is obviously ,to attract new audiences, to democratize museums and turn them into flexible, adaptable, participatory and museum-friendly, capable of creating a high level of engagement with users and visitors. The aim of the work is to investigate : • how the Greek contemporary art museums, use digital and online media to communicate with their audience and • to examine ,the extent to which these new media have been adopted in their communication strategy.
ΠΙΝΑΚΕΣ 19
Η έννοια του διαδικτυακού μουσείου (online museum) ,έχει συζητηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια στον χώρο της πολιτιστικής διαχείρισης και της μουσειακής επικοινωνίας, και απαντάται με διαφορετικούς όρους, όπως εικονικό μουσείο (virtual museum), ψηφιακό μουσείο (digital museum), μουσείου του παγκόσμιου ιστού (web museum), το υπερμουσείο (hypermuseum, κλπ). Οι περισσότερες προσεγγίσεις επικεντρώνουν, στο πως ένα μουσείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα ψηφιακά και διαδικτυακά μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας προκειμένου να ενθαρρύνει τους χρήστες στο να συμμετάσχουν, να συμβάλλουν, να διαμοιράζονται υλικό και να αλληλεπιδρούν διαδικτυακώς, με τα μουσεία σε μια πληθώρα από περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης (social media). O στόχος προφανώς είναι, η προσέλκυση νέων ομάδων κοινού, ο εκδημοκρατισμός των μουσείων και η μετατροπή τους σε ευέλικτα, προσαρμοστικά ,συμμετοχικά και μουσεία ελκυστικά ,ικανά να δημιουργήσουν υψηλή εμπλοκή στους χρήστες και επισκέπτες τους . Στόχος της εργασίας είναι: • να διερευνήσει, κατά πόσο τα ελληνικά μουσεία σύγχρονης τέχνης, αξιοποιούν τα ψηφιακά και διαδικτυακά μέσα για την επικοινωνία με το κοινό τους και • να εξεταστεί ,σε ποιο βαθμό έχουν υιοθετηθεί αυτά τα νέα μέσα στην επικοινωνιακή τους στρατηγική.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαδίκτυο
Μουσεία σύγχρονης τέχνης
Museums of modern art
Cultural communication
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Social media
Internet
Πολιτιστική επικοινωνία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T07:49:37Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
126
20*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)