Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών στα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Μελέτη περίπτωσης στην Τράπεζα Πειραιώς.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών στα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Μελέτη περίπτωσης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Παπαχρήστου, Μαρία

Κιουλάνης, Σπυρίδων
Κορωναίου, Αλεξάνδρα
Κορωναίου , Αλεξάνδρα

This study aimed to investigate whether the educational techniques developed in interbank programs of Piraeus are consistent with the basic adult education principle of inclusivity of educational techniques but also the techniques suggested by the theory of experiential learning (Kolb). The methodology of this study was based on the collection of primary and secondary data. The secondary data were collected through books, articles in magazines and official websites and contributed to the completion of the theoretical part of the study. The primary data was collected through conducting primary qualitative research using interviews as main tool. The sample consisted of thirteen employees-trainees in Piraeus bank, two trainers of the educational seminar and a trainer-learning consultant of human resources of Piraeus Bank. Furthermore a responsible for training of human resources. The sampling method used was intentional sampling. The study results showed that the inter-bank training program used participatory training techniques, which helped learners to participate in all stages of the learning process, to act on their own, to feel strong in their knowledge level, to develop the skills necessary to work the new environment and to adopt the appropriate attitude in their subsequent work towards the new environment. Lastly, the trainers were well-trained in the use of educational techniques, properly prepared and, through their attitude, urged and favored the participation of all learners in the educational program. The originality of the study is that it focuses solely on participatory learning techniques of interbank educational programs and not on the way they are organized and conducted in general.
2 σχεδιαγράμματα, 1 πίνακα
Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να διερευνήσει το κατά πόσο οι εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται στα ενδοτραπεζικά προγράμματα της Πειραιώς, συνάδουν με τη βασική αρχή εκπαίδευσης ενηλίκων περί συμμετοχικότητας των εκπαιδευτικών τεχνικών αλλά και τις προτεινόμενες τεχνικές από τη θεωρία της εμπειρικής μάθησης (Kolb). Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίχθηκε στη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Τα δευτερογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία, άρθρα σε περιοδικά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους και συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της μελέτης. Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο τη συνέντευξη. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δεκατρείς εργαζόμενοι-εκπαιδευόμενοι στην τράπεζα Πειραιώς, δύο εκπαιδευτές του προγράμματος, μια εκπαιδεύτρια-learning consultant του τμήματος εκπαίδευσης Διεύθυνσης Ανθρωπίνου δυναμικού. Επιπλέον ένας υπεύθυνος εκπαίδευσης από την διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας Πειραιώς. Η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν η σκόπιμη δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το ενδοτραπεζικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποίησε συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες βοήθησαν τους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας, να αυτενεργήσουν, αλλά και να νιώσουν δυνατοί σε επίπεδο γνώσεων, να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για να εργαστούν στο νέο περιβάλλον, αλλά και να υιοθετήσουν την κατάλληλη στάση στην μετέπειτα εργασία τους στο νέο περιβάλλον. Οι εκπαιδευτές τέλος, ήταν άρτια εκπαιδευμένοι ως προς την χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών, κατάλληλα προετοιμασμένοι και με την στάση τους προέτρεπαν και ευνοούσαν την συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο ότι εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές των ενδοτραπεζικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και όχι γενικά στον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής τους.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

lifelong learning, adult education, interbank educational programs, instructional techniques, effectiveness
δια βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, ενδοτραπεζικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές τεχνικές, αποτελεσματικότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T07:54:50Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

24
149
21*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)