Διερεύνηση απόψεων των Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας ως προς τα κριτήρια και τον τρόπο επιλογής τους σύμφωνα με τον νόμο 4327/2015.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Investigation of the views of the Directors of School Education Departments of the prefecture of Larissa regarding the criteria and the way of their selection according to Law 4327/2015.
Διερεύνηση απόψεων των Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας ως προς τα κριτήρια και τον τρόπο επιλογής τους σύμφωνα με τον νόμο 4327/2015.

Λέτσιος, Ιωάννης

Ζακόπουλος, Βασίλειος
Καραφύλλης, Αθανάσιος

The present study investigates the views of the Schoolmasters of Primary Education Schools themselves on the criteria and procedures for their selection, as defined by Law 4327/2015. A quantitative approach was followed for the implementation of the survey and a questionnaire was used, attended by 82 active Schoolmasters of Larissa. The treatment and analysis of results was carried out using the SPPS statistical program. The analysis of the results showed that the interviewed Directors accept the active role of the Teachers' Association in the procedures for their selection. However, they are cautiously concerned about the decisive competence of the Teachers' Association through the vote on the choice of the School Leader. Based on the findings of the research, this can be overcome by incorporating into the existing process criteria that can produce measurable results. These criteria are "Studies in the field of educational administration", "Degree of success in personality, competence and situation tests", "Interview", "Degree of success in a written competition" and "Assessment reports for the educational and administrative work". Also, the results of the survey show that the four selection criteria, administrative experience, personality, educational and teaching service and scientific-pedagogical training are acceptable and highly regarded as reliable.
Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι απόψεις που έχουν οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής τους που όρισε ο νόμος 4327/2015. Για την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας ακολουθήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής προσέγγισης και χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, στο οποίο συμμετείχαν 82 εν ενεργεία Διευθυντές του νομού Λάρισας. Η επεξεργασία και η ανάλυση αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPPS. H ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι ερωτώμενοι Διευθυντές αποδέχονται τον ενεργό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων στις διαδικασίες για την επιλογή τους. Είναι όμως έντονα επιφυλακτικοί όσον αφορά στην αποφασιστική αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων μέσω της ψηφοφορίας στην επιλογή του Διευθυντή σχολείου. Με βάση τα πορίσματα της έρευνας ο προβληματισμός αυτός μπορεί να αρθεί, εφόσον ενσωματωθούν στην υφιστάμενη διαδικασία κριτήρια που μπορεί να παρέχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα κριτήρια αυτά είναι «Σπουδές στον τομέα της εκπαιδευτικής διοίκησης», «Βαθμός επιτυχίας σε τεστ προσωπικότητας, ικανότητας και καταστάσεων», «Συνέντευξη», «Βαθμός επιτυχίας σε γραπτό διαγωνισμό» και «Εκθέσεις αξιολόγησης για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο». Επίσης, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι τα τέσσερα κριτήρια επιλογής, διοικητικής εμπειρίας, προσωπικότητας, εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας και της επιστημονικής – παιδαγωγικής κατάρτισης είναι αποδεκτά και σε υψηλό βαθμό θεωρούνται αξιόπιστα.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πλαίσιο επιλογής Διευθυντών
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
educational administration
education management
Primary Education
απόψεις Διευθυντών σχολικών μονάδων
Directors selection framework
εκπαιδευτική διοίκηση
σχολική ηγεσία
Views of Principals of school units

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T08:37:03Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

78
2
120*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)