Ο αναδυόμενος γραμματισμός στο νηπιαγωγείο: Διερεύνηση των απόψεων και των αναφερόμενων πρακτικών των νηπιαγωγών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Emergent literacy in preschool education: Examining kindergarten teachers' views and self reported practices
Ο αναδυόμενος γραμματισμός στο νηπιαγωγείο: Διερεύνηση των απόψεων και των αναφερόμενων πρακτικών των νηπιαγωγών

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΝΤΕΡΗ , ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΤΗ , ΔΗΜΗΤΡΑ

Abstract The main aim of this study was to examine the beliefs and practices of kindergarten teachers regarding emergent literacy in kindergarten school. Changes in preschool curriculum philosophy concerning early literacy experiences, the importance of the contribution of kindergarten school to the psycholinguistic development of young children and the inconsistency of relevant research regarding what kindergarten teachers do and think concerning emergent literacy, guided the research plan. Theoretical models of literacy focusing on critical factors that determine its acquisition and focus on the importance of the child’s interaction with the literate social environment were used, to record teachers’ beliefs about the knowledge and skills that contribute to the acquisition of literacy and the relevant practices they use in the classroom. . In particular, the comprehensive emergent literacy model was chosen for the holistic and interactive perception of the function of these factors and the emphasis on the role of the child's interaction with the literate social environment. On this basis, the research tool which we developed explored the beliefs and practices of kindergarten teachers regarding the knowledge and skills that are considered to be important for the emerging literacy based on the relevant literature and the current curriculum of preschool education putting emphasis on the role of kindergarten and family contexts. 260 kindergarten teachers from various regions of Greece participated in the study . The rich findings on the organization of early literacy experiences in kindergarten and collaboration with the family were discussed taking into account the fact that while the views of kindergarten teachers on the factors that are considered as critical for the achievement of literacy in kindergarten were somewhat in line with their practices, there were signs of disagreement, mainly about collaboration with the family environment.
Περιέχει: 17 πίνακες, 4 σχήματα, 2 διαγράμματα
Περίληψη Στην παρούσα έρευνα επιδιώξαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις και τις αναφερόμενες πρακτικές εν ενεργεία νηπιαγωγών σχετικά με τον αναδυόμενο γραμματισμό στο νηπιαγωγείο. Οι αλλαγές στη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος στο νηπιαγωγείο για τις πρώιμες εμπειρίες γραμματισμού , η σημασία της συμβολής του νηπιαγωγείου στην ψυχογλωσσική ανάπτυξη των μικρών παιδιών και η ασυμφωνία των σχετικών ερευνών για το τι κάνουν και τι σκέφτονται οι νηπιαγωγοί αναφορικά με τον αναδυόμενο γραμματισμό οδήγησαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρούσας έρευνας. Αξιοποιούνται θεωρητικά μοντέλα του γραμματισμού που εστιάζουν σε κρίσιμους παράγοντες, οι οποίοι προσδιορίζουν την κατάκτησή του, καταγράφοντας γνώσεις και δεξιότητες που απαρτίζουν τον αναδυόμενο γραμματισμό αλλά και αναδεικνύουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το εγράμματο κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, αξιοποιείται το ολοκληρωμένο μοντέλο για τον αναδυόμενο γραμματισμό, το οποίο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ως προς το βαθμό που αντιλαμβάνεται ολιστικά και αλληλεπιδραστικά τη λειτουργία των παραγόντων αυτών και αποδίδει αξία στο ρόλο της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το εγγράμματο κοινωνικό περιβάλλον. Στη βάση αυτή το ερευνητικό εργαλείο που κατασκευάστηκε εξετάζει τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των νηπιαγωγών αναφορικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θεωρούνται σημαντικές για τον αναδυόμενο γραμματισμό με βάση τη σύγχρονη εργογραφία και το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και τη σημασία που αποδίδουν στη συμβολή του κοινωνικού περιβάλλοντος, με έμφαση στο ρόλο του νηπιαγωγείου και της οικογένειας. Στην ερευνητική μας μελέτη συμμετείχαν 260 νηπιαγωγοί δημόσιων νηπιαγωγείων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η ανάλυση ανέδειξε πλούσια ευρήματα για την οργάνωση των πρώιμων εμπειριών γραμματισμού στο νηπιαγωγείο και τη συνεργασία με την οικογένεια αλλά και το γεγονός ότι ενώ οι απόψεις των νηπιαγωγών για τους παράγοντες που θεωρούνται κρίσιμοι για την κατάκτηση του γραμματισμού στο νηπιαγωγείο βρίσκονται ως ένα βαθμό σε συστοιχία με τις πρακτικές που εφαρμόζουν, εντοπίζονται σημεία ασυμφωνίας που αφορούν κυρίως στη συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αναδυόμενος γραμματισμός, απόψεις, αναφερόμενες πρακτικές, νηπιαγωγείο
emergent literacy, views , self reported practices, preschool education

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T08:39:21Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
73
152*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)