H επίδραση μιας διαδικτυακής ομάδας συζήτησης (discussion forum) στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων από μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The effect of an online discussion forum on problem solving by secondary school students
H επίδραση μιας διαδικτυακής ομάδας συζήτησης (discussion forum) στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων από μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λοπάρνου, Αλίκη

Τζεκάκη, Μαριάννα
Κολέζα, Ευγενία

Online collaborative learning environments provide a framework for instructional design in line with the philosophy of modern learning theories. A popular Internet technology is the asynchronous discussion forum that as a collaborative learning tool has attracted educational and research interest. The researchers agree on the pedagogical benefits that can be generated through the use of this technology within the frame of properly designed activities, noting the need for a profound study of the interaction between trainees. Τhis paper investigates whether the discussion forum can be used as a problem-solving tool to promote interaction among students of Secondary Education. It also explores students' views on the discussion forum as a collaborative learning tool, the factors that encourage or discourage their participation and their satisfaction with their participation in the problem-solving process through the discussion forum. This is a case study involving 14 graduate students of Technical High School divided into two equal groups. The students participated for 5 weeks in discussion forums of the Moodle online platform to jointly solve problems which were related to a nationwide subject of their specialization. The content of the messages exchanged by the students through the discussion forums, the questionnaires for the recording of their views and the logs of the platform were used as research tools. The findings demonstrated the acceptance of the project by most students who were activated, involved in a messaging process and contributed by working together to solve the problems. The encouraging results of the research can be the motive for designing such educational interventions and conducting large-scale surveys in all types of secondary schools as well as other courses in order to further investigate the potential of asynchronous web-based discussion forums to improve the interaction but also other aspects of the learning process.
Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης παρέχουν ένα πλαίσιο διδακτικού σχεδιασμού σύμφωνο με τη φιλοσοφία των σύγχρονων θεωριών μάθησης. Μια δημοφιλής τεχνολογία του Διαδικτύου είναι η ασύγχρονη ομάδα συζήτησης που ως εργαλείο συνεργατικής μάθησης έχει προσελκύσει εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι ερευνητές συμφωνούν ως προς τα παιδαγωγικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν μέσα από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, στο πλαίσιο κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη βαθύτερης μελέτης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Η εργασία αυτή διερευνά αν η διαδικτυακή ομάδα συζήτησης μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων ώστε να προαχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, διερευνά τις απόψεις των μαθητών σχετικά με τη διαδικτυακή ομάδα συζήτησης ως εργαλείο συνεργατικής μάθησης, τους παράγοντες που λειτουργούν ενθαρρυντικά ή αποθαρρυντικά στη συμμετοχή τους και τον βαθμό ικανοποίησής τους από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων μέσω της διαδικτυακής ομάδας συζήτησης. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης που αφορά 14 τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες Επαγγελματικού Λυκείου χωρισμένους σε δύο ισάριθμες ομάδες. Οι μαθητές συμμετείχαν για 5 εβδομάδες σε ομάδες συζήτησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle ώστε να επιλύσουν από κοινού προβλήματα που αφορούσαν σε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της ειδικότητάς τους. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αντάλλαξαν οι μαθητές μέσω των ομάδων συζήτησης, τα ερωτηματολόγια για την καταγραφή των απόψεων τους και τα αρχεία καταγραφής της πλατφόρμας. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν την αποδοχή του εγχειρήματος από τους περισσότερους μαθητές οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν, ενεπλάκησαν σε διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων και συνεισέφεραν συνεργαζόμενοι στην επίλυση των προβλημάτων που τους τέθηκαν. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για σχεδιασμό παρόμοιων εκπαιδευτικών δράσεων και για διεξαγωγή ερευνών μεγάλης κλίμακας σε όλους τους τύπους σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε άλλα μαθήματα προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα συμβολής των ασύγχρονων διαδικτυακών ομάδων συζήτησης στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης αλλά και σε άλλα ζητούμενα της μαθησιακής διεργασίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαδικτυακή ομάδα συζήτησης
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Επίλυση προβλημάτων
Αλληλεπίδραση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-09T08:58:40Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

132
26
6*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)