Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος των Διδασκόντων της εκπαιδευτικής μονάδας - το δίπολο της εξουσίας. Στάσεις, απόψεις και προτάσεις για ένα αποτελεσματικό σχολείο.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος των Διδασκόντων της εκπαιδευτικής μονάδας - το δίπολο της εξουσίας. Στάσεις, απόψεις και προτάσεις για ένα αποτελεσματικό σχολείο.

Παπακώστα, Σωτηρία

Κονιδάρη, Βικτωρία
Κουτούζης, Εμμανουήλ

This paper investigates the views and attitudes of both senior executives and teachers, who form a dual power and serve in public schools of secondary education in Greece. The aim of the dissertation is to collect data regarding their role in the administration of the school management unit and how the relationships they develop between them affect these roles, through everyday practice. The survey was carried out in the spring of 2017. The questionnaire, which was created by the researcher and included part of the weighted Omnibus T, TCS, and the entire LMX7 questionnaire, was used as a data collection tool. Four pillars of questions were created: by teachers at school, the school principal, daily life at school, and the teachers during the teachers' council meetings. Avalanche sampling was performed and the sample of the survey was 312 teachers. It was made factor analysis, and control of trust, of collegiality and of the quality of the leader-member relationship with the help of SPSS. From the theoretical exploration and the empirical approach followed, suggestions regarding effective school are highlighted. The most prominent results of the survey are summarized below. It has been found that principals have more positive attitudes than teachers towards teacher-school relationships, leadership the climate in school, and the school altogether. The principals have similar attitudes and views with the teachers in the meetings of the teacher's board and their role in school administration. Teachers accept that the principal has a vision for the school unit. The principal may be trying to shape the climate and change the culture of the school in a variety of ways. All members of the teacher's board understand competitions, member groupings, conflicts and organizational silence. These behaviors affect the operation of the school in a negative way. Principals acknowledge that the problems are not effectively resolved at the meetings of the teacher's board due to lack of communication and lack of emotional security. Teachers of sub-groups combine it with a lack of confidence, self-awareness and individualism. The dipole of power in the meetings of the teacher's board work together as teachers have a good knowledge of the institutional framework. Not only are they aware of their obligations and responsibilities with regard to their participation in decision-making, but they are interested in the effectiveness of the school by encouraging their colleagues to work on collectively and effectively as they discuss the strategies for the improvement of their school unit. Collegiality seems to be influenced by time and trust.
Η παρούσα εργασία διερευνά, τις απόψεις και τις στάσεις τόσο των διευθυντικών στελεχών όσο και των εκπαιδευτικών, που συναποτελούν ένα δίπολο εξουσίας και υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με σκοπό να συλλέξει στοιχεία αναφορικά με το ρόλο τους στη διοίκηση της σχολικής μονάδας και το πώς οι σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους επηρεάζουν τους παραπάνω ρόλους, μέσα από την καθημερινή πρακτική. Η έρευνα διενεργήθηκε την άνοιξη του 2017. Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια και εμπεριέχει μέρος από τα σταθμισμένα ερωτηματολόγια Omnibus T, TCS, και ολόκληρο το LMX7. Δημιουργήθηκαν τέσσερις άξονες ερωτήσεων οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, ο διευθυντής στο σχολείο, η καθημερινότητα στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία χιονοστιβάδας και το δείγμα της έρευνας αποτελούν 312 εκπαιδευτικοί. Έγινε ανάλυση παραγόντων και έλεγχος της εμπιστοσύνης, της συναδελφικότητας και της ποιότητας της σχέσης ηγέτη-μέλους με τη βοήθεια του SPSS. Από τη θεωρητική διερεύνηση αλλά και την εμπειρική προσέγγιση που ακολουθείται αναδεικνύονται προτάσεις που αφορούν στο αποτελεσματικό σχολείο. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στα παρακάτω. Διαπιστώσαμε ότι οι διευθυντές έχουν θετικότερες στάσεις από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών στο σχολείο, την ηγεσία και το σχολικό κλίμα και το σχολείο. Οι διευθυντές έχουν παρόμοιες στάσεις και απόψεις με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις συνεδριάσεις του Σ.Δ. και το ρόλο τους στη διοίκηση του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται ότι ο διευθυντής έχει όραμα για τη σχολική μονάδα. Ο διευθυντής ίσως προσπαθεί να διαμορφώσει κλίμα και να αλλάξει την κουλτούρα του σχολείου με ποικίλους τρόπους. Όλα τα μέλη του συλλόγου αντιλαμβάνονται ανταγωνισμούς, ομαδοποιήσεις, συγκρούσεις και οργανωσιακή σιωπή. Οι συμπεριφορές αυτές, επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας αρνητικά. Οι διευθυντές αναγνωρίζουν ότι τα προβλήματα δεν λύνονται αποτελεσματικά στις συνεδριάσεις του ΣΔ λόγω έλλειψης επικοινωνίας και έλλειψης συναισθηματικής ασφάλειας. Οι εκπαιδευτικοί την ύπαρξη υποομάδων την συνδυάζουν με την έλλειψη εμπιστοσύνης, αυτογνωσίας και εκδηλώσεις ατομισμού. Το δίπολο της εξουσίας στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων συνεργάζεται καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου. Όχι μόνο γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες τους αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων αλλά δρουν με ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα του σχολείου, ενθαρρύνοντας με τη συλλογικότητα τους καθώς συζητούν για τις στρατηγικές βελτίωσης του σχολείου τους. Η συναδελφικότητα φαίνεται να επηρεάζεται από τον χρόνο και την εμπιστοσύνη.
Περιέχει: σχήματα, πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αποτελεσματικά σχολεία
σύλλογος διδασκόντων
συναδελφικότητα
συγκρούσεις
οργανωσιακή σιωπή
σχολική ηγεσία
εμπιστοσύνη
θεωρία LMX

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T08:59:56Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

77
266
3*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)