Η επίδραση της φορολογίας στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών τουριστικών γραφείων έναντι αυτών των ανταγωνιστριών χωρών. Προσέγγιση από την άποψη των τουριστικών γραφείων της περιοχής του λεκανοπεδίου της Πρωτεύουσας.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Η επίδραση της φορολογίας στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών τουριστικών γραφείων έναντι αυτών των ανταγωνιστριών χωρών. Προσέγγιση από την άποψη των τουριστικών γραφείων της περιοχής του λεκανοπεδίου της Πρωτεύουσας.

ΜΟΥΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ

In order to investigate the impact of taxation on tourist offices in Greece compared to the respective tax effect applied by the competing countries to the tourist offices of these countries, a concise inventory of the basic taxes and their changes was attempted and a comparison of the Greek tax system with that of the competing countries. We also conducted primary research in this field to record the views of the representatives of the tourist offices. The results of the survey have shown that tax burdens have an impact on the turnover and competitiveness of tourist offices.
Με σκοπό την διερεύνηση της επίδρασης της φορολογίας στον τομέα των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα συγκριτικά με την αντίστοιχη επίδραση της φορολογίας που εφαρμόζουν οι ανταγωνίστριες χώρες στα τουριστικά γραφεία των χωρών αυτών στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε μία συνοπτική καταγραφή των βασικών φορολογιών και των μεταβολών τους και μία σύγκριση του ελληνικού φορολογικού συστήματος με αυτό των ανταγωνιστριών χωρών. Επίσης διενεργήσαμε και πρωτογενή έρευνα στον κλάδο αυτό για την καταγραφή των απόψεων των εκπροσώπων των τουριστικών γραφείων. Τα αποτελέσματα δε της έρευνας έδειξαν ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις ασκούν επίδραση στον τζίρο και στην ανταγωνιστικότητα των τουριστικών γραφείων.
Τα δεδομένα καταγράφονται στο κείμενο της εργασίας και σε ορισμένες περιπτώσεις σε πίνακες και διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φορολογία, τουριστικά γραφεία, ανταγωνιστικότητα, Ελλάδα
Taxation, travel agencies, Competitiveness, Greece

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-09T09:21:08Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
39
164*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)