Η πολιτιστική διπλωματία στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις και η συμβολή της στη διαμόρφωση της εικόνας /ταυτότητας των πόλεων: η δημιουργία της εικόνας/ταυτότητας μέσω της άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας του Δήμου Έδεσσας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Η πολιτιστική διπλωματία στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις και η συμβολή της στη διαμόρφωση της εικόνας /ταυτότητας των πόλεων: η δημιουργία της εικόνας/ταυτότητας μέσω της άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας του Δήμου Έδεσσας

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ

0
Cultural diplomacy has proved to be a strong mode of communication between nations and constitutes a mechanism of exposure and influence, that introduces the notion of mild power. It refers to the ability to “convince” through culture, communicating values and ideas for the accomplishment of ideological goals and functional targets. Also, it is closely connected to the formation of the identity of a country. Today the countries are expected to form a particular image that will lead to a positive reputation, which results directly in positive effects in the life of citizens, applying nation branding strategies. The same effects derive from the effort to develop the image and reputation on a city level. Taking the city of Edessa, Greece, as a case study, this work aims to study cultural diplomacy in the present international relationships, as well as its contribution to the formation of the image/identity of the city, finally reaching some conclusions on the current situation.
Η πολιτιστική διπλωματία έχει αποδειχθεί ένας ισχυρός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των κρατών, αποτελεί έναν μηχανισμό προβολής και άσκησης επιρροής, που εισάγει την έννοια της ήπιας δύναμης. Δηλαδή, την ικανότητα να «πείσει» μέσω του πολιτισμού, των αξιών και των ιδεών για την επίτευξη ιδεολογικών σκοπών και λειτουργικών στόχων. Επίσης, συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση της ταυτότητας ενός κράτους. Σήμερα, τα κράτη καλούνται να διαμορφώσουν μια συγκεκριμένη εικόνα που θα προσδίδει μια θετική φήμη, η οποία συναρτάται απόλυτα με θετικές συνέπειες για τη ζωή των πολιτών εφαρμόζοντας στρατηγικές του nation branding . Στην ίδια κατεύθυνση αναπτύσσεται και η προσπάθεια ανάπτυξης της εικόνας και φήμης σε επίπεδο πόλης. Λαμβάνοντας υπόψη ως μελέτη περίπτωσης την πόλη της Έδεσσας η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να ερευνήσει την πολιτιστική διπλωματία στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις και τη συμβολή της στη διαμόρφωση της εικόνας /ταυτότητας της πόλης και να εξάγει ορισμένα συμπεράσματα για την υφιστάμενη κατάσταση.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
CITYBRANDING
ΕΔΕΣΣΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T09:23:53Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
89
26*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)