Απόψεις των εκπαιδευομένων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου ως προς την αποτελεσματικότητα χρήσης Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών στην εκπαίδευσή τους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Views of trainees at the second chance school of the regional unit of Heraklion regarding the effective use of participatory educational techniques in education
Απόψεις των εκπαιδευομένων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου ως προς την αποτελεσματικότητα χρήσης Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών στην εκπαίδευσή τους

Χουδετσανάκη, Μαρία

Καλοκύρη, Βασιλεία
Βαϊκούση, Δανάη - Μερόπη

Οι Συμμετοχικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές (ΣΕΤ) που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και συμβάλλουν στην αποτελεσματική μάθηση θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευομένων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου ως προς την αποτελεσματικότητα χρήσης Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών στην εκπαίδευσή τους, προκειμένου να αποτιμηθεί ο βαθμός συμμετοχής τους στην αποτελεσματική μάθηση. Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε ο συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας της έρευνας για να διερευνήσουμε τις ολιστικές απόψεις, στάσεις, πεποιθήσεις των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Ηρακλείου για την αποτελεσματικότητα χρήσης των Συμμετοχικών Εκπαιδευτικών Τεχνικών κατά την φοίτηση τους στο ΣΔΕ. Γενικότερα, η χρήση της τριγωνοποίησης (συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας της έρευνας) ενισχύει τα πλεονεκτήματα της κάθε μιας, αντισταθμίζοντας τα μειονεκτήματά της, με στόχο να επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα. Ο ερευνητής βασιζόμενος στις δύο αυτές μεθοδολογίες μπορεί να επιβεβαιώσει τις θεωρίες με βάση τα ευρήματα της έρευνας. Στη συγκεκριμένη έρευνα αναλύθηκαν τα δεδομένα από 100 ερωτηματολόγια και 8 συνεντεύξεις σε εκπαιδευομένους που φοιτούν στον α΄ και β΄ κύκλο στo ΣΔΕ Ηρακλείου. Στο τέλος, αφού έγινε ανάλυση των δεδομένων όπως αυτά προέκυψαν από την έρευνα παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της έρευνας, διατυπώθηκαν συμπεράσματα καθώς επίσης και διάφορες προτάσεις για δυνατότητα περαιτέρω έρευνας και αξιοποίησης των συμπερασμάτων.
ABSTRACT Participatory Educational Techniques (PET) are used in Adult Education and will contribute at the better results on education and will be the main issue of our survey. The main issue of our survey is to extend the opinions of the students of the Second Chance School (SCS) of the area of Heraklion for the effectiveness of PET in their education in order to find out their participation on them. In this survey we will use a combination of quantitive and qualitive approach to contribute the opinions and the beliefs of the students of the SCS of Heraklion for the effectiveness of use of PET in their educational life in SCS. Furthermore the use of triangulation (combination of quantitive and qualitive approach) strengthens the advantages against the disadvantages in order to verify the results. The servant will verify the results of the theory using these approaches. In this survey took place 80 questionnaires and 9 interviews in students that study in a and b cycle of SCS of Heraklion. In the end after we analyzed our results, we presented them, we reached conclusions and we made proposals to encourage for more survey on our results.
11 ΠΙΝΑΚΕΣ, 17 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, 8 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ (CROSSTABS)

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αποτελεσματική Μάθηση, Ενήλικες
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Εκπαιδευόμενοι
Ενεργητική Συμμετοχή
Συμμετοχικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T09:24:45Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
28
217*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)