ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΤΎΠΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΏΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑΣ ΚΑΘΊΖΗΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



Thesis (EN)

2017 (EN)
COMPARISON BETWEEN THE DIFFERENT TYPES OF THE SECONDARY SEDIMENTATION TANKS : OPERATION AND TROUBLESHOOTING
ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΤΎΠΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΏΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑΣ ΚΑΘΊΖΗΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ

Σαράντου, Κωνσταντίνα

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ, ΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΊΝΑΚΕΣ
Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται το ζήτημα των δευτερογενών δεξαμενών καθίζησης, στα πλαίσια απόκτησης Μεταπτυχιακού στον Τομέα Διαχείριση Αποβλήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή των διαφόρων τύπων δεξαμενών, βάσει του σχήματος και του τρόπου ροής, η περιγραφή των προβλημάτων τους, η καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία και την αποδοτικότητά τους, η πρόταση λύσεων και η μεταξύ τους σύγκριση με βάση τα προαναφερόμενα. Η διπλωματική αποτελείται από 4 κεφάλαια. Στο πρώτο υπάρχουν κάποια εισαγωγικά στοιχεία καθώς και η περιγραφή των διαφόρων τύπων δεξαμενών δευτερογενούς καθίζησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα προβλήματα του κάθε τύπου δεξαμενών και τα προβλήματα λόγω καθίζησης ιλύος. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι προτεινόμενες λύσεις στα προβλήματα, όπως αυτό του bulcking καθώς επίσης και διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης τους. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια σύγκριση μεταξύ των δεξαμενών και η καταγραφή πορισμάτων βάσει των προηγούμενων κεφαλαίων.
This dissertation copes with the topic of secondary sedimentation tanks, in the framework of a Master acquirement in the area of Wastewater management in the Hellenic Open University. The main target of this work is to describe the different types of tanks, being based on their shape and the way that the flows happen inside them, the description of their problems, the listing of the factors affecting their function and functionality, solutions suggestion and the comparison between the different types of the tanks. The thesis consists of 4 chapters. In the first chapter, there is the introduction and the description of the different types of the secondary tanks. In the second one, the problems per type of tank are mentioned and the relevant issues coming out from the sedimentation of the slurry. The third chapter refers to the suggestions as for the solutions in the arising problems, such as the case of bulcking. In the last chapter, there is a comparison among the types of the secondary sedimentation tanks and the description of the results based on the previous chapters.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΚΑΙ SECONDARY SEDIMENTATION

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-16
2017-10-09T09:30:09Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
108
9



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)