Η Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού-Κρουαζιέρα στην Ελλάδα και οι Οικονομικές του Επιδράσεις στους Προορισμούς: Η περίπτωση του προορισμού Κατάκολο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The Development of Maritime Tourism-Cruising in Greece and its Financial Effects on Destinations: Case Study of the destination Katakolo
Η Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού-Κρουαζιέρα στην Ελλάδα και οι Οικονομικές του Επιδράσεις στους Προορισμούς: Η περίπτωση του προορισμού Κατάκολο

Γρηγορόπουλος, Ιωάννης

Ζαγκότση, Σμαράγδα
Τσάμος, Γεώργιος

This diploma thesis was written during the Postgraduate Programme in «Tourism Management And Tourism Business Administration» of the School of Social Sciences of the Hellenic Open University. The aim of the research is to probe the maritime tourism development and the cruise ships arrivals in Greece, as well as the financial impact that cruises have on their destinations, especially in Katakolo. The research is divided in two parts. The first part includes the theory which is based on bibliographic study and analyzes the cruise ships arrivals in Greece. The second part includes a research on tourist enterprises and shops, a research on tourists individually and another research on the Municipal Port Fund in Katakolo. The main aim of this research is to find out the importance of tourism for the area and its residents and what kind of changes has occurred due to the economic crisis. In order to study the main features of the tourist enterprises there was set a population of 36 enterprises of various types of services, which means an amount of 20% of the total (186 companies in total) with the aim of producing safe conclusions. Concerning the study of the tourists’ features it must be highlighted that in Katakolo arrive over 200 cruise ships each year and the number of the tourists is over 450.000. Since the number of this population is excessive and virtually impossible to be all included in the research, it was deemed appropriate to be filled randomly 200 questionnaires by tourists. The questionnaires were given when there was a cruise ships arrival and during the specific period of the survey, in order to provide a valid representative sample. Although the circumstances are quite difficult we hope for a better future in tourist market as well as in a new start where Greece will be in the position it deserves, especially taking into account the geographical position, the climate and the historical wealth we have as a country and most importantly all the necessary concerted approaches that must be fulfilled.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων», της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού- κρουαζιέρα στην Ελλάδα και οι οικονομικές του επιδράσεις στους προορισμούς και πιο συγκεκριμένα η περίπτωση του προορισμού στο Κατάκολο. Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς επιχειρείται η ανάλυση του κλάδου της κρουαζιέρας στον Ελλαδικό χώρο. Το δεύτερο μέρος διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα πηγών πληροφοριών (σε τουριστικές επιχειρήσεις και καταστήματα, σε ξένους τουρίστες, στον αρμόδιο φορέα υποδοχής (Λιμενικό Ταμείο). Με τις ανωτέρω διαδικασίες επιχειρήθηκε η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της τουριστικής αγοράς. Απώτερος στόχος είναι ο εντοπισμός της σημασίας του τουρισμού για την περιοχή και τους κατοίκους και τις αλλαγές που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση. Για τη μελέτη των χαρακτηριστικών των τουριστικών επιχειρήσεων τέθηκε ως πληθυσμός της έρευνας ένα σύνολο από 36 επιχειρήσεις ποικίλων ειδών υπηρεσιών, δηλαδή ένα ποσοστό 20% επί των συνολικών (186 επιχειρήσεις συνολικά), με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Όσον αφορά τη μελέτη των χαρακτηριστικών των τουριστών, αξίζει να επισημανθεί ότι στο Κατάκολο κάθε χρόνο φτάνουν πάνω από 200 κρουαζιερόπλοια και ο αριθμός των τουριστών ξεπερνά τις 450.000. Δεδομένου ότι τα μέλη του εν λόγω πληθυσμού είναι πάρα πολλά και είναι πρακτικά αδύνατο να συμπεριληφθούν όλα στη μελέτη, κρίθηκε σκόπιμο να συμπληρωθούν μέσω τυχαίας επιλογής τουριστών, 200 ερωτηματολόγια, κατανεμημένα όλες τις μέρες της κρουαζιέρας της συγκεκριμένης περιόδου διενέργειας της έρευνας, προκειμένου το δείγμα να είναι όσον το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό. Παρόλο που οι συγκυρίες είναι αρκετά δύσκολες, αναλογιζόμενοι όμως το γεωγραφικό, κλιματικό και ιστορικό πλούτο που διαθέτουμε ως χώρα καθώς και με τις απαραίτητες ενέργειες που γίνονται ελπίζουμε όλοι μας σε ένα καλύτερο αύριο για τον τουρισμό καθώς και σε ένα νέο ξεκίνημα όπου η Ελλάδα θα βρίσκεται στη θέση που της αξίζει.
Περιέχει πίνακες διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Θαλάσσιος Τουρισμός
Τουρισμός
Κατάκολο
Οικονομική Κρίση
Επιπτώσεις
Κρουαζιέρα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T10:04:44Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

143
23
3*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)