Το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος και το πολιτιστικό του περίγραμμα: Ιστορικό Αρχείο, Βιβλιοθήκη και Μουσείο. Η συνεισφορά του στη βιώσιμη (κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική) ανάπτυξη της Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος και το πολιτιστικό του περίγραμμα: Ιστορικό Αρχείο, Βιβλιοθήκη και Μουσείο. Η συνεισφορά του στη βιώσιμη (κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική) ανάπτυξη της Ελλάδας

Τσετσώνη, Παυλίνα

Κουρή, Μαρία

0
The topic of this study is the contribution of the Bank of Greece through its cultural organization, the Centre for Culture, Research and Documentation (KE.PO.E.T), to the sustainable development of Greece. Following the discussion of the concepts of culture and sustainable development, the framework of cultural policy and its main bodies in Greece as well as in the European environment are presented. Subsequently, the presentation of similar cultural bodies of other banking institutions in Greece and abroad, allows a comparative analysis and evaluation of the cultural work of KE.PO.E.T. Concluding, KE.PO.E.T occupies a significant position in comparison to the corresponding cultural bodies of banking institutions in Greece and Europe, a position which it purposefully supports. Moreover, the conception of the mutual relation between material and spiritual prosperity on the part of banking institutions may become an even more significant parameter of their present as well as their future role.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω του πολιτιστικού φορέα της το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΠΟ.Ε.Τ), στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Αφού συζητηθούν οι έννοιες του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παρουσιάζεται το πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής και των φορέων που την εφαρμόζουν στη χώρα και το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται και συναρτάται. Στη συνέχεια, γίνεται μια παρουσίαση αντίστοιχων πολιτιστικών οργανισμών άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ώστε να είναι δυνατή και πληρέστερη μια συγκριτική αποτίμηση του έργου του ΚΕ.ΠΟ.Ε.Τ. Συμπερασματικά, το ΚΕ.ΠΟ.Ε.Τ. κατέχει μια σημαντική θέση -την οποία προγραμματισμένα ενισχύει- στο περιβάλλον διαχείρισης του πολιτισμού και της ανάπτυξης που επιφέρει, σε σχέση με τους αντίστοιχους φορείς τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επιπλέον, η αντίληψη της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ υλικής και πνευματικής ευημερίας, από την πλευρά των πιστωτικών ιδρυμάτων, δύναται να αποτελέσει σημαντική παράμετρο για τον παρόντα και μελλοντικό τους ρόλο.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΠΟ.Ε.Τ)
Πολιτιστική Πολιτική
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τράπεζα της Ελλάδος
Πολιτιστικά Ιδρύματα Τραπεζών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T10:06:01Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
117
32*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)