Οι φυσικοί επιστήμονες στον «Ψυχρό» Πόλεμο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Οι φυσικοί επιστήμονες στον «Ψυχρό» Πόλεμο

Γουρζή, Ελένη

Σκορδούλης, Κωνσταντίνος
Βλαχάκης, Γεώργιος

During the Cold War, the secrecy of scientific research, the patronage of science, and the rise of the phenomenon of large-scale scientific research have been major obstacles to the normal pursuit of basic neutral research. The pursuit of science in international cooperation and other scientific practices were canceled by the basic demands of the Cold War. At the same time, there has been undermining of scientists' reputation, disruption of personal lives and destruction of the scientific career of several scientists who refused to join the dominant trend. The Cold War, however, did something more important than affecting the life of individual scientists. Ιt affected the entire scientific enterprise, it transformed the professional nature of the scientist, the relationship of scientists to the state and the institutional rules of scientific research. The aim of this diploma thesis is to investigate the role of the Cold War in the transformation of the physiognomy of science in the post-war period. The research focuses on the historical period from the beginning of the Second World War to the mid-1960s, while its overwhelming part is about the Western world and especially the United States. Starting from the origin of the atomic era during the Second World War, the events of the critical post-war period, marked by the escalation of the Cold War, are under investigation. The research examines the impact of the emergence of science as a source of power, the diffusion of suspicion among scientists, the fear of atomic spying, the limitations of scientific freedom and the persecution of scientists. There is also, an extensive reference to the Oppenheimer case, a characteristic case that demonstrates the limits of scientific authority. Finally, the effect of the Cold War on education and scientific research is investigated and the different perceptions of scientists about the identity of the scientific enterprise and the consideration of scientific knowledge are recorded.
Περιέχει: εικόνες
Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η μυστικότητα της επιστημονικής έρευνας, η κηδεμονία της επιστήμης και η γιγάντωση του φαινομένου της επιστημονικής έρευνας μεγάλης κλίμακας αποτέλεσαν σημαντικά εμπόδια στην απρόσκοπτη διεξαγωγή της ουδέτερης θεμελιώδους έρευνας, στην άσκηση της επιστήμης στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας και σε άλλες επιστημονικές πρακτικές, που ακύρωναν οι βασικές απαιτήσεις του Ψυχρού Πολέμου. Συγχρόνως, υπήρξε υπονόμευση υπολήψεων, διατάραξη της προσωπικής ζωής και καταστροφή της επιστημονικής σταδιοδρομίας αρκετών επιστημόνων, που αρνήθηκαν να ενταχθούν στο κυρίαρχο ρεύμα. Ο Ψυχρός Πόλεμος ωστόσο, έκανε κάτι σημαντικότερο από το να επηρεάσει τη ζωή μεμονωμένων επιστημόνων. Επηρέασε το σύνολο του επιστημονικού εγχειρήματος, μετασχημάτισε την επαγγελματική φύση του επιστήμονα, τη σχέση των επιστημόνων με το κράτος και τους θεσμικούς κανόνες της επιστημονικής έρευνας. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του Ψυχρού Πολέμου στο μετασχηματισμό της φυσιογνωμίας της επιστήμης, κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιστορική περίοδο που εκτείνεται από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1960, ενώ αφορά στο συντριπτικό της μέρος τον Δυτικό κόσμο και ειδικότερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινώντας από τις αρχές της ατομικής εποχής κατά τη διάρκεια Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, διατρέχει τα γεγονότα της κρίσιμης μεταπολεμικής περιόδου, που σημαδεύτηκε από την κλιμάκωση του Ψυχρού Πολέμου. Εξετάζεται ο αντίκτυπος της ανάδειξης της επιστήμης σε πόλο εξουσίας, το κύμα καχυποψίας για τους επιστήμονες, ο φόβος της ατομικής κατασκοπίας, οι περιορισμοί της επιστημονικής ελευθερίας και οι διώξεις κατά επιστημόνων, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στην υπόθεση Oppenheimer, μια χαρακτηριστική υπόθεση που καταδεικνύει τα όρια της επιστημονικής εξουσίας. Τέλος, διερευνάται η επίδραση του Ψυχρού Πολέμου στην εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα και καταγράφονται οι διαφορετικές αντιλήψεις των επιστημόνων για την ταυτότητα του επιστημονικού εγχειρήματος και τη θεώρηση της επιστημονικής γνώσης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

επιστήμη, science
φυσικοί, physicists
Ψυχρός Πόλεμος, Cold War

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-01
2017-10-09T10:36:33Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
151*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)