Ηλιακή ξήρανση αναερόβια χωνευμένης αστικής ιλύος για αξιοποίησή της στη γεωργία και πειραματική μελέτη των οσμών της: Η περίπτωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Ηλιακή ξήρανση αναερόβια χωνευμένης αστικής ιλύος για αξιοποίησή της στη γεωργία και πειραματική μελέτη των οσμών της: Η περίπτωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

Χλέτσης, Αλέξανδρος

Γκίκας, Πέτρος

0
Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία και αφορά τη διαχείριση και τις επιπτώσεις της διαδικασίας επεξεργασίας των αστικών λυμάτων. Η επικέντρωση γίνεται στη διαχείριση της βιολογικής ιλύος με χρήση της μεθόδου ηλιακής ξήρανσης και διάθεση στη γεωργία. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το θεωρητικό, αφορά τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός ηλιακού ξηραντήριου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λάρισας, για την περαιτέρω επεξεργασία της σταθεροποιημένης χωνεμένης και μηχανικά αφυδατωμένης ιλύος και το πειραματικό, στο οποίο γίνεται προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τα επίπεδα δημιουργίας οσμών που προέρχονται από τη διεργασία της ηλιακής ξήρανσης. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας των ηλιακών ξηραντηρίων, τα δεδομένα σχεδιασμού για την περίπτωση της Λάρισας και η διαστασιολόγηση ενός τέτοιου έργου. Επίσης, παρουσιάζονται τα οφέλη μιας τέτοιας εγκατάστασης και η δυνατότητα διάθεσης του τελικού προϊόντος στη γεωργία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Παράλληλα, λόγω της σύστασης της ιλύος από ειδικά πτητικά συστατικά, η ηλιακή ξήρανση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα δημιουργίας οσμών. Εκτός από το μειονέκτημα της όχλησης των κατοίκων της γύρω περιοχής, προκύπτει και περαιτέρω αύξηση του κόστους της εγκατάστασης, η οποία θα πρέπει να φέρει σύστημα απόσμησης. Έτσι, στο δεύτερο μέρος της διατριβής, με χρήση ειδικών οργάνων και πειραματικής διάταξης, μελετήθηκαν δείγματα ιλύος προερχόμενα από την ΕΕΛ Λάρισας, τα οποία διέφεραν ως προς την ηλικία (φρέσκια, 1 εβδομάδας, 2 εβδομάδων) και τον τρόπο ανάδευσης (αντίστροφη ή μη), και καταγράφηκαν οι εκλύσεις αερίων υδρόθειου, αμμωνίας και μερκαπτανών. Οι εκπομπές μερκαπτανών καταγράφηκαν σταθερές, οι εκπομπές αμμωνίας παρουσίασαν μείωση στις περιπτώσεις χρήσης της μεθόδου αντίστροφης ανάδευσης και σε ηλικιακά μεγαλύτερα δείγματα, ενώ δεν καταγράφηκαν εκπομπές υδρόθειου. Τα δείγματα μελετήθηκαν στη θερμοκρασία των 50οC και με ποσοστό ανάδευσης 50%. Προτείνεται η διεύρυνση της μελέτης του πεδίου της ηλιακής ξήρανσης με τη χρήση ποικίλων συνδυασμών δειγμάτων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αξιοποίησης της αστικής ιλύος.
This master thesis concerns one of the biggest problems the local community deals with, the management of urban waste water and impact of its processing. The focus is on the processing of the biological sludge by using the solar drying method and how it is disposed in agriculture. This thesis is divided in two parts. The theoretical one, which deals with the study and design of a solar drying system placed in the Wastewater Treatment Plant (WTP) of Larissa, for the further processing of the stabilized, digested and mechanically dehydrated sludge, and the experimental one, in which attempts are made to draw conclusions about the levels of odor generation produced by the solar drying processing. In more detail, the first part of the thesis presents how the solar dryer works, the design data for the case of Larissa, and a dimensioning of such a task. Moreover, this part presents the benefits of such an installation and the possibilities of disposal of the final product in agriculture, in accordance with Greek law. In addition, because of the constitution of the sludge of specific volatile components, the solar drying could lead to odor problems. Besides the disadvantage of disturbing the inhabitants of the surrounding area, there is also a further increase in installation costs, because of the deodorizing system which must be added in the installation. Thus, in the second part of the thesis, using special instruments in an experimental layout, samples of sludge from the WTP of Larissa were studied, which were different in age (fresh, 1 week old, 2 weeks old) and in the way of stirring (inverse or not) , and the releases of hydrogen sulfide, ammonia and mercaptans were recorded. Mercaptan emissions were recorded steady, ammonia emissions decreased in the cases of use of the reverse mixing method and use of older samples, while hydrogen sulfide emissions were not recorded. The samples were studied at 50oC and 50% stirring. We propose the broadening of the study of the field of solar drying using a variety of samples to draw useful conclusions on the use of urban sludge.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επεξεργασία αστικών λυμάτων
Οσμές
Αναερόβια χώνευση
Ηλιακή ξήρανση
Γεωργική αξιοποίηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T06:40:37Z
2017-09-16


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
100
16*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)