«Περιβάλλον και Ανάπτυξη - Συσχέτιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
'Environment and Development - Correlation of carbon dioxide emissions with the social and economic characteristics of the countries of the European Union'
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη - Συσχέτιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΥΠΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 3.1.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Αυστρία ( ΑΤ ) 46 Σχήμα 3.1.2 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για το Βέλγιο ( ΒΕ ) 47 Σχήμα 3.1.3 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Δανία ( DK ) 47 Σχήμα 3.1.4 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Φινλανδία ( FI ) 48 Σχήμα 3.1.5 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Γαλλία (FR) 48 Σχήμα 3.1.6 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Γερμανία ( DE ) 49 Σχήμα 3.1.7 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Ελλάδα ( GR ) 49 Σχήμα 3.1.8 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Ιρλανδία ( IE ) 50 Σχήμα 3.1.9 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Ιταλία ( ΙΤ ) 50 Σχήμα 3.1.10 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για το Λουξεμβούργο ( LU ) 51 Σχήμα 3.1.11 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Ολλανδία ( ΝΕ ) 51 Σχήμα 3.1.12 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Πορτογαλία ( PΤ ) 52 Σχήμα 3.1.13 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Ισπανία ( ES ) 52 Σχήμα 3.1.14 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Σουηδία ( SE ) 53 Σχήμα 3.1.15 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για το Ηνωμένο Βασίλειο ( GB ) 53 Σχήμα 3.2.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Αυστρία ( ΑΤ ) 55 Σχήμα 3.2.2 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για το Βέλγιο ( ΒΕ ) 55 Σχήμα 3.2.3 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Δανία ( DK ) 56 Σχήμα 3.2.4 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Φινλανδία ( FI ) 56 Σχήμα 3.2.5 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Γαλλία ( FR ) 57 Σχήμα 3.2.6 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Γερμανία ( DE ) 57 Σχήμα 3.2.7 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Ελλάδα ( GR ) 58 Σχήμα 3.2.8 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Ιρλανδία ( IE ) 58 Σχήμα 3.2.9 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Ιταλία ( ΙΤ ) 59 Σχήμα 3.2.10 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για το Λουξεμβούργο ( LU ) 59 Σχήμα 3.2.11 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Ολλανδία ( ΝΕ ) 60 Σχήμα 3.2.12 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Πορτογαλία ( PΤ ) 60 Σχήμα 3.2.13 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Ισπανία ( ES ) 61 Σχήμα 3.2.14 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Σουηδία ( SE ) 61 Σχήμα 3.2.15 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για το Ηνωμένο Βασίλειο ( GB ) 62 Σχήμα 3.3.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Αυστρία ( ΑΤ ) 64 Σχήμα 3.3.2 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για το Βέλγιο ( ΒΕ ) 65 Σχήμα 3.3.3 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Δανία ( DK ) 65 Σχήμα 3.3.4 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Φινλανδία ( FI ) 66 Σχήμα 3.3.5 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Γαλλία ( FR ) 66 Σχήμα 3.3.6 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Γερμανία ( DE ) 67 Σχήμα 3.3.7 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Ελλάδα ( GR ) 67 Σχήμα 3.3.8 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Ιρλανδία ( IE ) 68 Σχήμα 3.3.9 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Ιταλία ( ΙΤ ) 68 Σχήμα 3.3.10 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για το Λουξεμβούργο ( LU ) 69 Σχήμα 3.3.11 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Ολλανδία ( ΝΕ ) 69 Σχήμα 3.3.12 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Πορτογαλία ( PΤ ) 70 Σχήμα 3.3.13 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Ισπανία ( ES ) 70 Σχήμα 3.3.14 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Σουηδία ( SE ) 71 Σχήμα 3.3.15 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για το Ηνωμένο Βασίλειο ( GB ) 71 Σχήμα 3.4.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Αυστρία ( ΑΤ ) 73 Σχήμα 3.4.2 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για το Βέλγιο ( ΒΕ ) 73 Σχήμα 3.4.3 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Δανία ( DK ) 74 Σχήμα 3.4.4 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Φινλανδία ( FI ) 74 Σχήμα 3.4.5 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Γαλλία ( FR ) 75 Σχήμα 3.4.6 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Γερμανία ( DE ) 75 Σχήμα 3.4.7 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Ελλάδα ( GR ) 76 Σχήμα 3.4.8 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Ιρλανδία ( IE ) 76 Σχήμα 3.4.9 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Ιταλία ( ΙΤ ) 77 Σχήμα 3.4.10 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για το Λουξεμβούργο ( LU ) 77 Σχήμα 3.4.11 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Ολλανδία ( ΝΕ ) 78 Σχήμα 3.4.12 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Πορτογαλία ( PΤ ) 78 Σχήμα 3.4.13 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Ισπανία ( ES ) 79 Σχήμα 3.4.14 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Σουηδία ( SE ) 79 Σχήμα 3.4.15 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για το Ηνωμένο Βασίλειο ( GB ) 80 Σχήμα 3.5.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Αυστρία ( ΑΤ ) 82 Σχήμα 3.5.2 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για το Βέλγιο ( ΒΕ ) 83 Σχήμα 3.5.3 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Δανία ( DK ) 83 Σχήμα 3.5.4 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Φινλανδία ( FΙ ) 84 Σχήμα 3.5.5 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Γαλλία ( FR ) 84 Σχήμα 3.5.6 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Γερμανία ( DE ) 85 Σχήμα 3.5.7 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Ελλάδα ( GR ) 85 Σχήμα 3.5.8 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Ιρλανδία ( IE ) 86 Σχήμα 3.5.9 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Ιταλία ( ΙΤ ) 86 Σχήμα 3.5.10 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για το Λουξεμβούργο ( LU ) 87 Σχήμα 3.5.11 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Ολλανδία ( ΝΕ ) 87 Σχήμα 3.5.12 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Πορτογαλία ( PΤ ) 88 Σχήμα 3.5.13 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Ισπανία ( ES ) 88 Σχήμα 3.5.14 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Σουηδία ( SE ) 89 Σχήμα 3.5.15 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για το Ηνωμένο Βασίλειο ( GB ) 89 Σχήμα 3.6.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Αυστρία ( ΑΤ ) 91 Σχήμα 3.6.2 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για το Βέλγιο ( ΒΕ ) 91 Σχήμα 3.6.3 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Δανία ( DK ) 92 Σχήμα 3.6.4 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Φινλανδία ( FI ) 92 Σχήμα 3.6.5 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Γαλλία ( FR ) 93 Σχήμα 3.6.6 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Γερμανία ( DE ) 93 Σχήμα 3.6.7 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Ελλάδα ( GR ) 94 Σχήμα 3.6.8 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Ιρλανδία ( IE ) 94 Σχήμα 3.6.9 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Ιταλία ( ΙΤ ) 95 Σχήμα 3.6.10 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για το Λουξεμβούργο ( LU ) 95 Σχήμα 3.6.11 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Ολλανδία ( ΝΕ ) 96 Σχήμα 3.6.12 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Πορτογαλία ( PΤ ) 96 Σχήμα 3.6.13 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Ισπανία ( ES ) 97 Σχήμα 3.6.14 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Σουηδία ( SE ) 97 Σχήμα 3.6.15 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για το Ηνωμένο Βασίλειο ( GB ) 98 Σχήμα 3.7.1 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Αυστρία ( ΑΤ ) 99 Σχήμα 3.7.2 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για το Βέλγιο ( ΒΕ ) 100 Σχήμα 3.7.3 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Δανία ( DK ) 100 Σχήμα 3.7.4 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Φινλανδία ( FI ) 101 Σχήμα 3.7.5 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Γαλλία ( FR ) 101 Σχήμα 3.7.6 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Γερμανία ( DE ) 102 Σχήμα 3.7.7 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Ελλάδα ( GR ) 102 Σχήμα 3.7.8 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Ιρλανδία ( IE ) 103 Σχήμα 3.7.9 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Ιταλία ( ΙΤ ) 103 Σχήμα 3.7.10 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για το Λουξεμβούργο ( LU ) 104 Σχήμα 3.7.11 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Ολλανδία ( ΝΕ ) 104 Σχήμα 3.7.12 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Πορτογαλία ( PΤ ) 105 Σχήμα 3.7.13 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Ισπανία ( ES ) 105 Σχήμα 3.7.14 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Σουηδία ( SE ) 106 Σχήμα 3.7.15 Χρήση Ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για το Ηνωμένο Βασίλειο ( GB ) 106 Σχήμα 3.8.1.1.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τις Σκανδιναβικές Χώρες 108 Σχήμα 3.8.1.2.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για τις Σκανδιναβικές Χώρες 110 Σχήμα 3.8.1.3.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τις Σκανδιναβικές Χώρες 111 Σχήμα 3.8.1.4.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για τις Σκανδιναβικές Χώρες 112 Σχήμα 3.8.1.5.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τις Σκανδιναβικές Χώρες 114 Σχήμα 3.8.1.6.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για τις Σκανδιναβικές Χώρες 114 Σχήμα 3.8.1.7.1 Χρήση ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για τις Σκανδιναβικές Χώρες 116 Σχήμα 3.8.2.1.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη 118 Σχήμα 3.8.2.2.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη 119 Σχήμα 3.8.2.3.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη …….121 Σχήμα 3.8.2.4.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη 122 ……………………………………………………. Σχήμα 3.8.2.5.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη ……………………………………………………………..124 Σχήμα 3.8.2.6.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη …………………………………………….125 Σχήμα 3.8.2.7.1 Χρήση ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη …126 Σχήμα 3.8.3.1.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τις Κάτω Χώρες …………………127 Σχήμα 3.8.3.2.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για τις Κάτω Χώρες ….128 Σχήμα 3.8.3.3.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τις Κάτω Χώρες …………………….…130 Σχήμα 3.8.3.4.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για τις Κάτω Χώρες ………..131 Σχήμα 3.8.3.5.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τις Κάτω Χώρες ……………………………………………………………………………….132 Σχήμα 3.8.3.6.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για τις Κάτω Χώρες ……………………………………………………………….134 Σχήμα 3.8.3.7.1 Χρήση ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για τις Κάτω Χώρες ………………….136 Σχήμα 3.8.4.1.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τις Μεσογειακές Χώρες …………137 Σχήμα 3.8.4.2.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για τις Μεσογειακές Χώρες 138 Σχήμα 3.8.4.3.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τις Μεσογειακές Χώρες ……………….140 Σχήμα 3.8.4.4.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για τις Μεσογειακές Χώρες ….141 Σχήμα 3.8.4.5.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τις Μεσογειακές Χώρες ………………………………………………………………….……..143 Σχήμα 3.8.4.6.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για τις Μεσογειακές Χώρες ……………………………………………………….144 Σχήμα 3.8.4.7.1 Χρήση ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για τις Μεσογειακές Χώρες ……………146 Σχήμα 3.8.5.1.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τα Βρετανικά Νησιά ……………147 Σχήμα 3.8.5.2.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κάτοικο για τα Βρετανικά Νησιά 148 Σχήμα 3.8.5.3.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τα Βρετανικά Νησιά …………………149 Σχήμα 3.8.5.4.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για τα Βρετανικά Νησιά ….150 Σχήμα 3.8.5.5.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για Βρετανικά Νησιά …………………………………………………………………………151 Σχήμα 3.8.5.6.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο για τα Βρετανικά Νησιά ………………………………………………………….152 Σχήμα 3.8.5.7.1 Χρήση ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος για τα Βρετανικά Νησιά …………….154 Σχήμα 3.9.1.1 Συσχέτιση των παραμέτρων CO2/κάτοικο με ΑΕΠ/κάτοικο για χώρες στην κλιματική ζώνη - Ωκεάνιο Κλίμα – ………………………………………………………156 Σχήμα 3.9.2.1 Συσχέτιση των παραμέτρων CO2/κάτοικο με ΑΕΠ/κάτοικο για χώρες στην κλιματική ζώνη – Βόρειο Κλίμα – ……………………………………………………….157 Σχήμα 3.9.3.1 Συσχέτιση των παραμέτρων CO2/κάτοικο με ΑΕΠ/κάτοικο για χώρες στην κλιματική ζώνη – Ηπειρωτικό Κλίμα – …………………………………………………158 Σχήμα 3.9.4.1 Συσχέτιση των παραμέτρων CO2/κάτοικο με ΑΕΠ/κάτοικο για χώρες στην κλιματική ζώνη – Μεσογειακό Κλίμα - …………………………………………………159 Σχήμα 3.10.1.1: Γενική μορφή της Περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets (EKC) …….161 Σχήμα 3.10.2.1 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Αυστρία ( AT ) ………….……162 Σχήμα 3.10.2.2 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για το Βέλγιο ( BE ) …………….…….163 Σχήμα 3.10.2.3 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Δανία ( DK ) ……………….….164 Σχήμα 3.10.2.4 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Φινλανδία ( FI ) ………….…….165 Σχήμα 3.10.2.5 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Γαλλία ( FR ) …………….…….166 Σχήμα 3.10.2.6 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Γερμανία ( DE ) …………….……167 Σχήμα 3.10.2.7 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Ελλάδα ( GR ) ………….……..168 Σχήμα 3.10.2.2.8 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Ιρλανδία ( ΙΕ ) ……………….169 Σχήμα 3.10.2.9 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Ιταλία ( IT ) …………….…….170 Σχήμα 3.10.2.2.10 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για το Λουξεμβούργο ( LU ) …….….171 Σχήμα 3.10.2.11 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Ολλανδία ( NE ) ………….….172 Σχήμα 3.10.2.2.12 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Πορτογαλία ( PT ) ……….…173 Σχήμα 3.10.2.13 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Ισπανία ( ES ) ……………….….174 Σχήμα 3.10.2.2.14 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για την Σουηδία ( SE ) …………….….175 Σχήμα 3.10.2.15 Διάγραμμα Kuznets έως 2013 για το Ηνωμένο Βασίλειο ( GB ) ……….176 Σχήμα 3.11.1.1.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προς Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τον Βορρά …………………………………………………………………………….……….178 Σχήμα 3.11.1.2.1 Χρήση ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος προς ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανά κάτοικο για τον Βορρά …………………………………………………………………………….…178 Σχήμα 3.11.2.1.1 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προς Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τον Νότο 180 Σχήμα 3.11.2.2.1 Χρήση ενέργειας ανά κάτοικο ανά έτος προς ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανά κάτοικο για για τον Νότο …………………………………………………………………….…….181 Σχήμα 3.12.2 Απεικόνιση τιμών άνα χώρα Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος προς Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν άνα κάτοικο για το έτος 2008 ………………………………….….184 Σχήμα 4.3.2.1 Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το σύνολο των Ευρωπαϊκών Χωρών …………………………………………………………………………….……….188 Σχήμα 4.3.2.2 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Αυστρία ( ΑΤ)… ……………………………………………………….………….189 Σχήμα 4.3.2.3 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για το Βέλγιο ( BE ) …………………………………………………………….….…….191 Σχήμα 4.3.2.4 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Δανία ( DK ) ………………………………………………………….………….192 Σχήμα 4.3.2.5 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Φινλανδία ( FI ) ………………………………………………………………….194 Σχήμα 4.3.2.6 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Γαλλία ( FR ) …………………………………………………………………….195 Σχήμα 4.3.2.7 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Γερμανία ( DE ) …………………………………………………………………….197 Σχήμα 4.3.2.8 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Ελλάδα ( GR ) …………………………………………………………………….198 Σχήμα 4.3.2.9 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Ιρλανδία ( IE ) …………………………………………………………………….200 Σχήμα 4.3.2.10 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Ιταλία ( IΤ ) ……………………………………………………………………….201 Σχήμα 4.3.2.11 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για το Λουξεμβούργο ( LU ) ……………………………………………………………….202 Σχήμα 4.3.2.11 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Ολλανδία ( NE ) ………………………………………………………………….203 Σχήμα 4.3.2.12 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για το Πορτογαλία ( PT ) ………………………………………………………………….204 Σχήμα 4.3.2.13 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Ισπανία ( ES ) ……………………………………………………………………206 Σχήμα 4.3.2.14 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για την Σουηδία ( SE ) …………………………………………………………………..207 Σχήμα 4.3.2.15 Συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως το 2014 για το Ηνωμένο Βασίλειο ( GB ) ………………………………………………….…….208 Σχήμα 4.3.2.1.1 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το σύνολο των Ευρωπαϊκών Χωρών 209 Σχήμα 4.3.2.1.2 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Αυστρία ( AT ) 210 Σχήμα 4.3.2.1.3 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το Βέλγιο ( ΒΕ ) 211 Σχήμα 4.3.2.1.4 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Δανία ( DK ) 212 Σχήμα 4.3.2.1.5 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Φινλανδία ( FI ) 213 Σχήμα 4.3.2.1.6 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Γαλλία ( FR ) 214 Σχήμα 4.3.2.1.7 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Γερμανία ( DE ) 216 Σχήμα 4.3.2.1.8 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Ελλάδα ( GR ) 217 Σχήμα 4.3.2.1.9 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Ιρλανδία ( IE ) 218 Σχήμα 4.3.2.1.10 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Ιταλία ( ΙΤ ) 220 Σχήμα 4.3.2.1.11 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το Λουξεμβούργο ( LU ) 221 Σχήμα 4.3.2.1.12 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Ολλανδία ( ΝΕ ) 222 Σχήμα 4.3.2.1.13 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Πορτογαλία ( PT ) 223 Σχήμα 4.3.2.1.14 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Ισπανία ( ES ) 224 Σχήμα 4.3.2.1.15 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Σουηδία ( SE ) 225 Σχήμα 4.3.2.1.16 Σύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το Ηνωμένο Βασίλειο ( GB ) 227 Σχήμα 4.3.2.2.1 Σύνολο πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για το σύνολο των Ευρωπαϊκών Χωρών 229 Σχήμα 4.3.2.3.1 Ποσοστά απόκλισης των στόχων Η2020 για την Ε.Ε.-28 εως το 2014 για την Ε.Ε-28 230
Η εργασία στοχεύει στη συσχέτιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά δεκαπέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μέσα από τη συσχέτιση αυτή εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία της ΕΕ, ως προς την αποσύνδεση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την ανάπτυξη (decoupling), αλλά και ως προς την επίτευξη του στόχου για οικονομία χαμηλού άνθρακα το 2050 (2050 Energy strategy). Η ευημερία των λαών, της βιομηχανίας και της οικονομίας, εξαρτώνται από την πρόσβαση σε ασφαλή, διασφαλισμένη, αειφόρο και προσιτή ενέργεια. Επιπροσθέτως το ζήτημα της ενέργειας αποτελεί µια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ καθώς οι εκπομπές που σχετίζονται µε την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας αντιστοιχούν στο 80% περίπου των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Τhis paper attempts to examine the correlation between the emissions of carbon dioxide with the socio-economic characteristics of fifteen European Union (EU) countries. Through the correlation, conclusions will be drawn on the course of the EU to decouple carbon dioxide emissions from development but to also reach the goal of a low-carbon economy by the year 2050 (2050 Energy strategy). Energy is the driving force of our society. The prosperity of societies, industry and economy depends on access to safe, secure, sustainable and affordable energy. The energy challenge is one of the biggest challenges for the EU as emissions related to energy production and consumption account for about 80% of the EU's total greenhouse gas emissions.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

: εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, οικονομία χαμηλού άνθρακα
Greenhouse gas emissions, environment, climate change, low carbon

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T06:41:55Z
2017-09-21


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
3
246*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)