ΑΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΑΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΑΡΜΕΝ

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανασκόπηση των αστικών αγροκτημάτων και η δυνατότητα εφαρμογής τους. Διερευνώνται οι διεθνείς πρακτικές πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και μέσα από εμπειρική έρευνα αναλύονται και παρουσιάζονται οι απόψεις και οι συνήθειες των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης με στόχο να διερευνηθεί το ενδιαφέρον και η δυνατότητα εφαρμογής τους στον αστικό ιστό της πόλης. Η δομή της εργασίας είναι η εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο, δίνεται αρχικά ο ορισμός των αστικών αγροκτημάτων και επισημαίνεται ο ρόλος τους και τα πλεονεκτήματά τους μέσα από μια εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, μελετάται η ιστορία των αστικών αγροκτημάτων, ο αρχικός τους ρόλος και η εξέλιξή τους στο πέρασμα του χρόνου. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται περιπτώσεις και πρακτικές αστικών αγροκτημάτων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζοντα παραδείγματα αστικών αγροκτημάτων στον ελλαδικό χώρο και γίνεται σύγκριση με τις διεθνείς πρακτικές, εντοπίζοντας προοπτικές βελτίωσής τους. Τα δύο τελευταία κεφάλαια εστιάζουν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Παρουσιάζεται ο αστικός λαχανόκηπος της Αλεξανδρούπολης και μέσα από εμπειρική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων διερευνώνται οι απόψεις και οι συνήθειες των κατοίκων σε σχέση με τους αστικούς λαχανόκηπους και την αστική γεωργία. Στην συνέχεια αναλύονται τα δεδομένα και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα.
The subject of this thesis is to review the urban farm and analysis of their role in the development of green cities. Explores international practices on the subject and through empirical research analyzes and presents the opinions and habits of the inhabitants of Alexandroupolis. The work is structured as follows: The first chapter is gives the definition of urban farms and highlights their role and their advantages through an extensive literature review. The second chapter is the study of the history of urban farms, their primary role and their evolution over time. The third chapter describes cases and practices of urban farms in Europe and throughout the whole world. The fourth chapter presents examples of urban farms in Greece and a compares them to the international practices, identifying prospects for improving them. The last two chapters focus on the city of Alexandroupolis. They present urban vegetable garden in Alexandroupolis through empirical research using questionnaires, explore the views and habits of the residents in relation to the urban vegetable gardens and urban agriculture. At the end analyzes the data and interprets the results.
Περιέχει πίνακες, εικόνες και διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αστικά αγροκτήματα
αστικός λαχανόκηπος
αστική γεωργία
Αλεξανδρούπολη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T06:42:22Z
2017-09-21


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
19
142*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)