Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών-Κίνητρα χρήσης τους από επαγγελματίες και καταναλωτές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Electronic Payment Instruments-Use incentives from freelancers and consumers
Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών-Κίνητρα χρήσης τους από επαγγελματίες και καταναλωτές

ΤΣΙΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

This paper refers to the use of Electronic Payment Instruments in Greece overtime and highlights the importance of capital controls in this direction. Moreover,after mentioning their importance, it is examined whether the Greek environment is suitable for further use and analyzes the incentives to be provided in this direction-perhaps at the same time by implementing policy measures. There are also stated the inhibiting factors that prevent the general public from adopting these measures, and of course alla this data is compared to other European countries.
Περιέχει:διαγράμματα,εικόνες
Στην παρούσα εργασία αναφέρεται η πορεία της χρήσης των Ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών στην Ελλάδα με το πέρασμα του χρόνου και τονίζεται η σημασία που έπαιξαν τα capital controls σε αυτό. Εν συνεχεία αφού αναφερθεί η σημαντικότητά τους εξετάζεται εάν το ελληνικό περιβάλλον είναι κατάλληλο για την περαιτέρω χρήση τους και αναλύονται τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν προς την κατεύθυνση αυτή ταυτόχρονα ίσως και με την εφαρμογή μέτρων πολιτικής. Εν συνεχεία εξετάζονται οι ανασταλτικοί παράγοντες που αποτρέπουν το ευρύ κοινό για την υιοθέτηση αυτών των μέτρων και φυσικά γίνεται σύγκριση δεδομένων με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού χώρου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

φοροδιαφυγή
incentives
Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών
Electronic Payment Instruments
κίνητρα
tax evasion

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T06:48:43Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
56
2*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)