ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ «ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ»

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ «ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ»

ΦΑΜΙΛΩΝΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Περιέχει διαγράμματα,εικόνες
Προς τον εναλλακτικό τουρισμό και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη έχει στραφεί ο Ελληνικός τουρισμός (Τσάρτας,1996). Μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού που παρουσιάζει έντονη άνθιση τα τελευταία χρόνια στον Ελλαδικό χώρο είναι ο γαστρονομικός τουρισμός και ο οινοτουρισμός. Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο την εξέταση του οινοτουρισμού ως μορφή εναλλακτικού τουρισμού και ειδικότερα στην περιοχή της Ρόδου. Ο ανθρώπινος πολιτισμός και το κρασί είναι άμεσα συνδεδεμένα καθώς τα αμπέλια είναι από τα πρώτα φυτά που αξιοποίησε ο άνθρωπος και το κρασί από τα πρώτα προϊόντα που έφτιαξε. Τα αμπέλια ευδοκιμούν σε μέρη με ήπιο και γλυκό κλίμα και τα ίδια είναι δημιουργούν ένα όμορφο τοπίο. Όλα τα παραπάνω συντελούν στο ότι ο άνθρωπος μετακινείται για να γνωρίσει τον οίνο και τα μέρη στα οποία αυτός παράγεται. Με αυτόν τον τρόπο στον Ελλαδικό χώρο λόγω του κλήματος , του τοπίου αλλά και της μακρόχρονης ιστορίας παρατηρείται άνθιση του οινικού τουρισμού. Ως ανερχόμενη δραστηριότητα, ο οινικός τουρισμός έχει προσδιοριστεί ως ένας από τους τομείς που αναπτύσσεται έξω από τις παραδοσιακές μητροπολιτικές περιοχές και, ως εκ τούτου, θεωρείται ότι διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τον τουρισμό και τις επενδύσεις. O οινικός τουρισμός συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις παραδοσιακά αγροτικές και οικονομικά µμειονεκτικές περιοχές. Επίσης, προσδίδει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτησα στις οινοπαραγωγικές περιοχές, αποφέροντας κέρδη στις οινοποιητικές επιχειρήσεις. Επομένως, τα οφέλη του οινικού τουρισμού μπορούν να γίνουν αισθητά σε όλη την περιοχή και όχι µόνο από τα ίδια τα οινοποιεία (O’Neill - Palmer, 2004). Αντικειμενικός σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη του γαστρονομικού τουρισμού και του οινικού τουρισμού ως υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού και ειδικότερα του προγράμματος: «Οι δρόμοι του κρασιού» στην περιοχή της Ρόδου.
To the alternative and sustainable tourism development has turned the Greek tourism (Tsartas, 1996). A form of alternative tourism that has been booming in recent years in Greece is gastronomic tourism and wine tourism. This research has as its object the examination of wine tourism, especially in the area of Rhodes. Human culture and wine are directly linked as vines are among the first plants that man and wine used to make from the first products he made. The vineyards thrive in places with mild and sweet climate and they are creating a beautiful scenery. All of the above contributes to the fact that the person moves to get to know the wine and the places where it is produced. In this way, in Greece, due to the vine, the landscape and the long history, there is a bloom of wine tourism. As a rising activity, wine tourism has been identified as one of the sectors that grows outside traditional metropolitan areas and is therefore considered to play a vital role in regional development, employment, business development, tourism and tourism investments. Wine tourism contributes to job creation in traditional rural and economically disadvantaged areas. It also gives a strong competitive advantage to wine-producing regions, making profits for winemaking businesses. Therefore, the benefits of wine tourism can be felt throughout the region and not only by the wineries themselves (O'Neill - Palmer, 2004). The objective of the research is to study gastronomy tourism and wine tourism as a subcategory of cultural tourism and in particular of the program "The Ways of Wine" in the region of Rhodes.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Γαστρονομικός τουρισμός
Εναλλακτικός τουρισμός
Πολιτιστικός τουρισμός
Οινικός Τουρισμός
Οι δρόμοι του κρασιού στη Ρόδο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T06:49:52Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

33
1
86*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)