Ισλαμική Τραπεζική και εργαλεία χρηματοδότησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Ισλαμική Τραπεζική και εργαλεία χρηματοδότησης

Καπαντάκης, Κωνσταντίνος

Δότσης, Γεώργιος
Χαραλαμπάκης, Ευάγγελος
Χαραλαμπάκης , Ευάγγελος

0
For nearly four decades, beyond the conventional form of financial intermediation, another yet different, Islamic one has developed. It started to meet the needs of the Muslim population, but it became a global mode of operation of the financial sector. Its development comes from the countries of Africa, the Middle East and Asia. The services and products offered by this particular financial intermediation have been created in accordance with Shariah Islamic customary rules. Differences are varied in relation to conventional banking. The differences are varied in relation to the conventional banking mode and are presented in the financial instruments both in the features of their structure and their design. This work introduces the most important points of the Islamic religion so that the reader can more easily understand the importance of Islamic mediation. Below are the most well-known financial tools and extensive inventory of sukuk certificates, known as Islamic bonds. Finally, with empirical research, an attempt is made to identify similarities and differences in the yields of sukuk certificates with conventional bonds at the critical time of the global financial crisis on the Malaysian market.
Εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες πέρα από την συμβατική μορφή χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης έχει αναπτυχθεί και μία ακόμη διαφορετική, η ισλαμική. Ξεκίνησε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κυρίως του μουσουλμανικού πληθυσμού αλλά εξελίχθηκε σε παγκόσμιο τρόπο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η ανάπτυξη της προέρχεται από τις χώρες της Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από τον συγκεκριμένο τρόπο χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με Ισλαμικούς εθιμοτυπικούς κανόνες της Shariah. Οι διαφορές είναι ποικίλες σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο τραπεζικής και παρουσιάζονται στα χρηματοοικονομικά εργαλεία τόσο στα χαρακτηριστικά της δομής όσο και της σχεδίασης τους. Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται εισαγωγή των σημαντικότερων σημείων της Ισλαμικής θρησκείας ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει πιο εύκολα την σημασία της ισλαμικής διαμεσολάβησης. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο γνωστά χρηματοοικονομικά εργαλεία και γίνεται εκτενής καταγραφή των πιστοποιητικών sukuk, γνωστά και ισλαμικά ομόλογα. Τέλος με την εμπειρική έρευνα γίνεται μία προσπάθεια εντοπισμού ομοιοτήτων και διαφορών στις αποδόσεις των πιστοποιητικών sukuk με τα συμβατικά ομόλογα κατά την κρίσιμη περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην αγορά της Μαλαισίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

sukuk
Ισλαμική τραπεζική

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T07:13:07Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
3
73*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)