«Επιμόρφωση και εργασιακή ικανοποίηση. Μια δυναμική σχέση – Η περίπτωση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης του νομού Ηλείας».

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Training and job satisfaction. A dynamic relationship – The case of Primary Educations from Ilia Region.
«Επιμόρφωση και εργασιακή ικανοποίηση. Μια δυναμική σχέση – Η περίπτωση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης του νομού Ηλείας».

Νικολουτσοπούλου, Γενοβέφα

Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος
Δακοπούλου, Αθανασία

Περιέχει Πίνακες και Διαγράμματα πίτας ή Κυκλικό διάγραμμα
The aim of the thesis is to examine the effect that training has on job satisfaction of the education teachers of the Ilia prefecture. The research is quantitative and the instrument of research is the questionnaire, which was given in a sample made of 278 school teachers in Ilia. From the results of the survey it is understood that they perceive their vocational training programs as an instrument that leverages their professional and personal development. However, they do not feel that training has a directly positive impact on their professional performance and the satisfaction of their needs, claiming at the same time that there is no direct link to their job satisfaction. The data results were justified on the basis that professional satisfaction is a complex concept and it is influenced by a number of factors. So, training can definitely have a positive effect, but this is rather indirect effect on the teachers job satisfaction rate. Of course, there is room for more research, that can be done in a wider sample taken from all over Greece, but also with qualitative research, that will help us understand the impact of the crisis.
Στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση που έχει η επιμόρφωση στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης του νομού Ηλείας. Η έρευνα είναι ποσοτική και βασίζεται στη χρήση στατιστικών μετρήσεων, ώστε να εξαχθεί συμπέρασμα, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα των στατιστικών αναλύσεων που θα γίνουν επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από τους 278 εκπαιδευτικούς, που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Μια γενικότερη σύνοψη των αποτελεσμάτων είναι, ότι οι ερωτώμενοι δείχνουν να αντιλαμβάνονται τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ως ένα μέσο που ενισχύει την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Όμως, δεν αισθάνονται ότι έχει άμεσα θετική επίδραση σε ό,τι αφορά την επαγγελματική τους απόδοση και την ικανοποίηση των αναγκών τους, ενώ δηλώνουν ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση με την εργασιακή τους ικανοποίηση. Από την ανάλυση των δεδομένων, αυτό δικαιολογήθηκε βάσει του ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια σύνθετη έννοια και επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων. Άρα, η επιμόρφωση μπορεί να έχει σίγουρα θετική επίδραση, αλλά αυτή είναι μάλλον έμμεση. Βέβαια, υπάρχει χώρος για περισσότερη έρευνα, που μπορεί να γίνει σε ένα ευρύτερο δείγμα από όλη την Ελλάδα, αλλά και με ποιοτική έρευνα, η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την επίδραση της κρίσης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

επιμόρφωση- education
εργασιακή ικανοποίηση -Job satisfaction
επαγγελματική ανάπτυξη- professional development

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T09:27:49Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
46
128*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)