Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών στους χώρους του σχολείου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Perceptions of Primary Education teachers on the role of the principal in the management of conflicts between teachers at school
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών στους χώρους του σχολείου

Αγγελόπουλος, Γεώργιος

Μπάκας, Θωμάς
Ιορδανίδης, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας για τις μεταξύ τους συγκρούσεις, τις επιπτώσεις που αυτές προκαλούν, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι διευθυντές στη διαχείρισή τους. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αποσαφηνίζεται η έννοια της σύγκρουσης, ενώ προσδιορίζονται οι αιτίες και οι επιπτώσεις της στη σχολική μονάδα. Μεταξύ των άλλων, επισημαίνονται οι τεχνικές διαχείρισης της σύγκρουσης από τον διευθυντή σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του διευθυντή-ηγέτη. Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα και παρουσιάζεται η διαδικασία διεξαγωγής της ποσοτικής έρευνας. Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Στην έρευνα συμμετείχαν 151 εκπαιδευτικοί για να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους αναφορικά με τις συγκρούσεις που εκδηλώνονται μεταξύ τους στο ενδοσχολικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρεί ότι οι συγκρούσεις επιδρούν αρνητικά στην αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Παράλληλα, φάνηκε ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιούν συχνότερα την τεχνική της εξομάλυνσης για να διαχειριστούν αποτελεσματικά μια ενδεχόμενη σύγκρουση. Τέλος, από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών αναδείχτηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος των διευθυντών στη διαδικασία επίλυσης μιας συγκρουσιακής κατάστασης. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα ενισχύουν τα ευρήματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και προσθέτουν νέα δεδομένα στην κεκτημένη γνώση.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα-σχήματα
The aim of this research is to investigate the teachers’ views who work at public primary schools in Achaia for the issue of conflicts between them and the impact that these conflicts cause in school units, as well as the role of the school principal in their management. In the theoretical part defines the concept of conflict, and determines its causes and consequences on the school unit. Among other things, are highlighted the conflict management techniques which principal uses to tackle conflicts according to the existing bibliography and the characteristics of the principal-leader are described. The second part discusses the research questions and presents the process of conducting quantitative research. The questionnaire was used as a data collection tool. One hundred and fifty one teachers participated in the survey to explore their perceptions about the conflicts that occur between them in the school environment. The results of the survey have shown a significant percentage of teachers who feel that conflicts have a negative impact on the effectiveness of an educational organization. At the same time, school administrators, according to teachers, seemed to use the standardization technique more often to effectively manage a possible conflict. Finally, teachers' statements have highlighted the mediating role of directors in the process of resolving a conflict situation. The findings from the research reinforce the findings of the existing literature and add new data to the acquired knowledge.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

σύγκρουση
conflict management
effective principal
διαχείριση συγκρούσεων
επιπτώσεις συγκρούσεων
τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων
conflict management techniques
ρόλος διευθυντή
role of the principal
αποτελεσματικός διευθυντής
conflict
impacts of conflict

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T09:32:06Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
141
64*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)