Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών στην εξΑΕ για την αποδοχή και το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην μαθησιακή διεργασία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών στην εξΑΕ για την αποδοχή και το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην μαθησιακή διεργασία

Μπουραντάς, Δημήτριος

Τζιμογιάννης, Αθανάσιος
Σοφιανοπούλου, Χρύσα

Η αυξανόμενη υιοθέτηση της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από τα Τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς δημιουργεί νέες αυξανόμενες ανάγκες τόσο σε επίπεδο οργάνωσης των σπουδών αλλά και στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι το πιο διαδεδομένο τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλλου ή γεωγραφικού προσδιορισμού. Η συμβολή των κοινωνικών δικτύων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής αποτελεί μια πραγματικότητα. Σε αυτή την εργασία επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί κατά πόσο και αν μπορούν τα κοινωνικά δίκτυα να συμβάλλουν στη μαθησιακή διεργασία στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό διερευνήθηκαν οι απόψεις φοιτητών στην εξΑΕ για την αποδοχή των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τους προτιμώμενους τρόπους αξιοποίησης τους, την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων για το χειρισμό τους αλλά και τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν μια θετική στάση των εκπαιδευομένων για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική διεργασία με προτιμώμενους τρόπους αξιοποίησης, τις ομαδικές εργασίες, την επίλυση αποριών από τον καθηγητή, τη συνεργασία και επικοινωνία με τους συμφοιτητές, τη μεταφορά διδακτικών σημειώσεων και υλικού, αλλά και την ανατροφοδότηση των εργασιών
The increasing application of Distance learning by Tertiary Education Institutions and Organizations, creates new growing needs in both: at the level of organizing the studies and in the provided educational work and tasks. Social networks are the most common technological means of communication regardless of age, gender or geographical specification. The contribution of social networks to every aspect of social life is a fact (reality). This work attempted to illustrate whether social networks can contribute to the learning process in Distance Learning. For this purpose, student's views on the acceptance of Social Networks in the educational process, their preferred ways of using and develop them, their knowledge and skills adequacy to handle them, and any potential risks were explored. The results of the survey reveal a positive attitude of learners towards the educational use of Social media in the educational process, along with the suggested ways of exploiting and develop them, teamwork teacher problem solving, collaboration and communication of fellow students, the transfer of textbooks and teaching material but also the feedback of work.
Πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Social media
Κοινωνικά Δίκτυα
Εκπαίδευση ενηλίκων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T10:35:26Z
2017-08-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
15
118*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)