Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
La dimension créative dans l’élaboration des scénarios pédagogiques pour les jeunes apprenants du FLE à l’école primaire grecque
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΟΡΓΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΛΑΧΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ

Ce mémoire traite de l’élaboration des scenarios pédagogiques en classe de FLE dans le but d’insérer la pensée créative à l’école primaire grecque. La première partie théorique s’est orientée vers la délimitation de la notion de la créativité et a fait émerger ainsi son utilité au processus éducatif. De plus, dans la même partie nous avons essayé d’aborder la manière avec laquelle elle peut être développée même s’il y a un grand nombre d’obstacles à dépasser. Il est à noter le rôle des activités élaborées chaque fois ainsi que celui de l’enseignant dont la présence s’avère primordiale tout au long du processus éducatif. Enfin nous avons tenté de nous référer à la relation de la notion de la créativité avec les principes des programmes d’études en rigueur en Grèce. Par la suite, dans la partie pratique nous avons voulu présenter et proposer le déroulement des scenarios pédagogiques élaborés par nous et réalisés en classe de FLE par des collègues de FLE pour passer ensuite à l’analyse d’une enquête basée sur un questionnaire adressé à des collègues/enseignants du primaire et du secondaire et dégager ainsi des constatations : les enseignants ont accordé une importance à des scenarios pédagogiques et sont positifs envers leur introduction au processus d’enseignement-apprentissage du français afin de rendre l’apprentissage créatif et innovent.
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη δημιουργία παιδαγωγικών σεναρίων σε τάξη όπου τα γαλλικά είναι ξένη γλώσσα με σκοπό να εισάγουμε τη δημιουργική σκέψη στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Το θεωρητικό μέρος προσανατολίστηκε προς τον ορισμό της έννοιας της δημιουργικότητας προκειμένου να αναδειχθεί η χρησιμότητα της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, στο ίδιο μέρος προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί, μολονότι υπάρχει μεγάλος αριθμός εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν. Αξίζει να επισημάνουμε τον ρόλο των δραστηριοτήτων που κάθε φορά δημιουργούνται καθώς επίσης και τον ρόλο του εκπαιδευτικού του οποίου η παρουσία αναδεικνύεται πρωταρχική σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας Τέλος επιχειρήσαμε να αναφερθούμε στη σχέση της έννοιας της δημιουργικότητας με τις αρχές των προγραμμάτων σπουδών που ισχύουν στην Ελλάδα. Έπειτα, στο πρακτικό μέρος, θελήσαμε να προτείνουμε και να παρουσιάσουμε τη διεξαγωγή των παιδαγωγικών σεναρίων που δημιουργήθηκαν από εμάς και πραγματοποιήθηκαν στην τάξη των γαλλικών από συναδέλφους καθηγητές γαλλικής γλώσσας, για να περάσουμε στη συνέχεια στην ανάλυση μιας έρευνας, βασισμένη σε ένα ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διεξάγουμε καταυτόν τον τρόπο τις διαπιστώσεις μας: οι εκπαιδευτικοί έχουν προσδώσει μεγάλη σημασία σε παιδαγωγικά σενάρια και είναι θετικοί απέναντι στην εισαγωγή τους στη διαδικασία διδασκαλίας-εκμάθησης των γαλλικών ώστε η εκμάθηση να γίνει δημιουργική και καινοτόμα.
Περιέχει :9 πίνακες, 23 διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

FLE, créativité, scenario pédagogique
δημοτικό, εκπαίδευση
Γαλλικά, ξένη γλώσσα, δημιουργικότητα
παιδαγωγικό σενάριο, δημιουργική σκέψη
pensée créative, primaire,enseignement

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

French

2017-10-10T10:45:18Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

16
9
84*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)