ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
THE EDUCATIONAL PROGRAMS AS PART OF COMMUNICATION POLICY OF MUSEUMS AND AS MEANS OF CULTURAL TOURIST GROWTH: THE DIACHRONIC MUSEUM OF LARISSA.
ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

ΣΤΑΘΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΠΑΛΤΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΛΑΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΚΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Στις μέρες μας η άσκηση μιας επικοινωνιακής πολιτικής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει απαραίτητα την προβολή και ενίσχυση των ελληνικών περιφερειακών μουσείων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι αρχικά η μελέτη της επικοινωνιακής διαδικασίας που χρησιμοποιεί ο οργανισμός ώστε να μπορέσουν τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να προσελκύσουν διάφορες κατηγορίες κοινού. Έπειτα αναλύεται σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονται αυτά τα προγράμματα που διαθέτει το μουσείο στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών και κατά πόσο οι διάφορες κατηγορίες κοινού προσδοκούν να συμμετέχουν σε αυτά. Κυρίαρχος λοιπόν στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη περίπτωσης του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας (ΔΜΛ) και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα καθώς και η σημασία τους για το μουσείο ως μέρος μιας ευρύτερης επικοινωνιακής πολιτικής που θα ενισχύσει τον πολιτιστικό τουρισμό της περιοχής. Για το λόγο αυτό η απήχηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο κοινό του ΔΜΛ, εγχώριου και ξένου, αποδόθηκε με μια ποιοτική μέθοδο έρευνας, όπως είναι η χρήση ερωτηματολογίου, οι συνεντεύξεις από τα αρμόδια πρόσωπα και η επιτόπια παρατήρηση. Μέσα από αυτή την έρευνα έγινε προσπάθεια να οδηγηθούμε στα προσδοκώμενα αποτελέσματα όσον αφορά στην απήχηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο κοινό του. Επίσης, η έρευνα έδειξε ποια στοιχεία θα πρέπει να βελτιωθούν για την μεγαλύτερη προσέλκυση αυτού. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι το ΔΜΛ καταφέρνει να ενισχύσει αρκετά τον πολιτιστικό τουρισμό της περιοχής και την τοπική ανάπτυξη μέσω αυτών των προγραμμάτων. Με την παρούσα έρευνα, λοιπόν, τέθηκαν ζητήματα βελτίωσης της εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, ώστε να μπορέσει να τα εξελίξει και στοχεύοντας στη μάθηση, στην ικανοποίηση του κοινού και στην εμπειρία μέσα από αυτά, να αυξήσει την κίνηση των επισκεπτών του μουσείου. Τέλος, η σπουδαιότητα της παρούσας εργασίας έγκειται στα οφέλη που θα επιφέρει σε αυτό το νεοσύστατο μουσείο, ενισχύοντας την επικοινωνιακή του πολιτική μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, προσελκύοντας συνεχώς νέο κοινό, δημιουργώντας ένα μουσείο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα άλλα μουσεία της περιοχής και ενισχύοντας τέλος τον πολιτιστικό τουρισμό της πόλης της Λάρισας.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
In our days the exercise of a communication policy it will be supposed to include essentially the promotion and aid of the Greek regional museums. The aim of this paper is firstly the study of communication process that uses the organization so that his educational programs can attract different categories of public. Then it is analyzed and in who degree correspond these programs of the museum in the interests of the visitors and how much the different categories of public have an expectation to participate in them. The overriding aim of this investigation is the case study of Diachronic Museum of Larissa and his educational programs and their importance for the museum as a part of a wider communication policy that it will strengthen the cultural tourism of the region. For this aim, the impression of educational programs in the public of DML domestic and foreigner it was attributed with a qualitative method of research as is the use of questionnaire, the interviews from the responsible persons and the on-site observation. From this investigation it became an effort to be led to the expected results that concerns the impression of educational programs in his public. Also, the investigation showed who are the elements that it will be supposed to be improved for the bigger attraction of the public. From the results that accuses a big percentage considers that the DML it accomplishes to strengthen a lot the cultural tourism of the region and the local growth via these programs. With the present investigation were placed questions of improvement of the application of his educational programs, in order that it can develop them and aiming to the learning, the satisfaction of his public and the experience to increase the visiting rate of the museum. Finally, the importance of the present paper lies in the profits that will brings in this newly established museum strengthening his communication policy via his educational programs attracting continuously a new public. Creating also, a competitive museum in relation with the other museums of region, strengthening thus the cultural tourism of city of Larissa.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-24
2017-10-10T10:53:02Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

156
2
48*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)