Νεοφυής επιχειρηματικότητα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς: τάσεις και εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
New venture creation in the field of cultural heritage: trends and developments in Greece
Νεοφυής επιχειρηματικότητα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς: τάσεις και εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο

Γαρεφαλάκη, Ελένη

Ιωαννίδης, Ιωάννης
Καραχάλης, Νικόλαος Γεώργιος
Γκαντζιάς, Γεώργιος

Περιέχει: πίνακες, σχήματα, διαγράμματα.
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στόχο της μελέτης αποτελεί η αποτύπωση του ευρύτερου πλαισίου εντός του οποίου αυτή αναπτύσσεται και η σκιαγράφηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα. Η εξέταση του θέματος πραγματοποιείται με διερεύνηση κομβικών επιμέρους ζητημάτων μέσω βιβλιογραφικών αναφορών, ποιοτικών και ποσοτικών, πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων που αφορούν τις έννοιες πολιτιστική κληρονομιά, επιχειρηματικότητα και νεοφυής επιχειρηματικότητα. Μέσω της σύνθεσής τους καταγράφονται στοιχεία του περιβάλλοντος ανάπτυξης, δομικές αδυναμίες και αντιλήψεις, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται μεθοδολογικά εργαλεία, start-up επιχειρήσεις-παραδείγματα που λειτουργούν ως καλές πρακτικές, ευνοϊκοί παράγοντες και ευκαιρίες για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα.
The current thesis focuses on studying the new venture creation in the field of cultural heritage in Greece. More precisely, the study aims at capturing the broader context inside which the abovementioned is developed and outlining the existing condition in this particular field. The analysis of the subject is carried out by researching crucial partial topics through bibliographical references, qualitative and quantitative, primary and secondary data that concern the terms cultural heritage, entrepreneurship and new venture creation. Through their composition, elements of the development environment, structural weaknesses and perceptions are being registered, whilst at the same time this assignment highlights methodological tools, start-up companies-examples that act as best practice, favourable factors and opportunities for the development of the new venture creation in the field of cultural heritage in Greece.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολιτιστικές βιομηχανίες
Νεοφυής επιχείρηση
Ψηφιακές ξεναγήσεις
Πολιτιστική κληρονομιά
Πολιτισμός
Digital tours
Cultural heritage
Start-up/startup (company)
Cultural industries
Νεοφυής επιχειρηματικότητα
New venture creation
Place marketing
Μάρκετινγκ τόπου
Culture

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T11:01:54Z
2017-09


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

144
1
53*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)