Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The development of the communication strategy in the publishing sector. A comparative study of the means used to attract the audience by national and international publishing companies.
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ.

Ιακωβίδη, Ιωάννα

Αλεξόπουλος, Γεώργιος
Παπούλιας, Ευάγγελος

0
Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της εξέλιξης της επικοινωνιακής στρατηγικής που υλοποιείται στον χώρο των εκδόσεων και των μέσων που επιλέγονται από τους συγκεκριμένους εκδοτικούς οργανισμούς για την ευαισθητοποίηση και την προσέλκυση του αναγνωστικού κοινού. Ειδικότερα, στο θεωρητικό υπόβαθρο της διπλωματικής εργασίας προσεγγίζονται εννοιολογικά και αναλύονται οι έννοιες της επικοινωνίας, της πολιτιστικής επικοινωνίας και της επικοινωνιακής στρατηγικής των πολιτιστικών οργανισμών, ως αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης και διαχείρισής τους. Επιπλέον, εξετάζονται οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της επικοινωνιακής στρατηγικής στον πολιτιστικό χώρο, καθώς οι μέθοδοι, τα μέσα και τα εργαλεία που επιλέγονται για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της βρίσκονται υπό διαρκή διαμόρφωση, στην εποχή των ριζικών αλλαγών που έχει επιφέρει η ψηφιακή επανάσταση και η κυριαρχία των νέων μέσων τεχνολογίας. Εν συνεχεία, η εργασία επικεντρώνεται στον ρόλο και την ιστορική διαδρομή των εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα, που αποτελούν έναν πολύ ιδιαίτερο κλάδο του πολιτιστικού τομέα. Γίνεται εμβάθυνση στον τρόπο που οι οργανισμοί αυτοί επικοινωνούν με το κοινό τους διαχρονικά. Αναλύονται οι παραδοσιακές μέθοδοι με τις οποίες οι εκδότες προβάλλουν και προωθούν τα πολιτιστικά αγαθά τους, τα βιβλία, και επικοινωνούν με το αναγνωστικό κοινό, ενώ παρουσιάζονται και ερευνώνται οι σύγχρονες τάσεις της επικοινωνιακής στρατηγικής, που βασίζονται στην ενσωμάτωση των καινοτόμων μέσων και εργαλείων επικοινωνίας στην εποχή των πληροφοριών και της γνώσης. Για τη δόμηση του θεωρητικού μέρους της παρούσας διπλωματικής εργασίας διεξήχθη δευτερογενής έρευνα, βάσει της σχετικής εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, ενώ έγινε χρήση πηγών από το διαδίκτυο. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το ερευνητικό πρόβλημα επικεντρώνεται στο κατά πόσον όσα αναλύθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στον χώρο των εκδόσεων, μέσω της εξέτασης συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Αποπειράται να διεξαχθεί συγκριτική μελέτη των μέσων προσέλκυσης και ευαισθητοποίησης του αναγνωστικού κοινού σε εθνικούς και διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Πιο συγκεκριμένα, από τον ελλαδικό χώρο επιλέγονται οι εκδόσεις Κέδρος, ενώ από τους διεθνείς φορείς ο εκδοτικός οίκος The History Press, που δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία. Παρουσιάζεται η συνολική επικοινωνιακή στρατηγική των επιλεγμένων πολιτιστικών οργανισμών και γίνεται επικέντρωση στις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν το αναγνωστικό κοινό, βάσει των παραδοσιακών μέσων που έχουν διαχρονικά στη διάθεσή τους, αλλά και βάσει των σύγχρονων τάσεων που έχουν προκύψει από την ανάδειξη και τη διάχυση των νέων τεχνολογικών μέσων. Για τη συλλογή στοιχείων συντελέστηκε πρωτογενής έρευνα, η οποία βασίστηκε σε εις βάθος συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους επικοινωνίας των δύο αυτών εκδοτικών οίκων.
Τhe basic objective of this dissertation is the investigation of the evolution of the communication strategy applied in the field of publication, as well as the examination of means chosen by specific publishing organizations to raise awareness and attract readers. Specifically, on the theoretical background of in this dissertation, the fundamental concepts of communication, cultural communication and communication strategy are approached and analyzed. Furthermore, the contemporary trends in communication strategy in the cultural field are investigated, since the methods, means and tools preferred for its design and implementation are changing constantly at the time of the radical changes brought about by the digital revolution and the domination of new technologies. Thereinafter, the dissertation focuses on the role and the history of publishing houses in Greece, which are a very special subgroup of the cultural field. It is examined in depth how these publishing organizations communicate with their audience throughout their existence. Firstly, the traditional methods used by publishers to project and promote their cultural goods, books, and to communicate with their audience are analyzed. Moreover, the current trends in communication strategy which are based on innovative tools are presented. For the theoretical chapter of this dissertation, secondary research was carried out based on relevant national and international bibliography, articles and online resources. In the second part of this dissertation, the research focuses on how the principles analyzed theoretically find practical application in the field of publishing, examining specific, real examples. A comparative study of the means used to attract readers between national and international publishing houses is presented. Specifically, Kedros publishing house is chosen as a study case in Greece, and The History Press publishing house in the UK, as an international study case. The overall communication strategy of these two publications is presented, with special focus on how they make use of traditional means of communication as well as how they implement and evolve their strategies due to the diffusion of new technologies and means of communication. For this study, a primary survey was conducted to collect data, using in depth interviews with the communication managers of the two publishing houses (Kedros and The History Press).

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επικοινωνιακή Στρατηγική
Εκδοτικοί Οίκοι
Μέσα και Εργαλεία Ευαισθητοποίησης και Προσέλκυσης του Κοινού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T06:36:52Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
91
42*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)