Μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων προσφύγων που φιλοξενούνται στις δομές της Ηπείρου: απόψεις εκπαιδευτών και προσφύγων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων προσφύγων που φιλοξενούνται στις δομές της Ηπείρου: απόψεις εκπαιδευτών και προσφύγων

Κυριάκου, Χρήστος

Γαλατά, Παρασκευή - Βίβιαν
Μάγος , Κωνσταντίνος

A critical issue, which has emerged in recent years and has not been studied yet, is that of adult refugee education. Due to the refugee crisis, a large number of people who have applied for asylum have arrived in Greece after 2015. These people are expected to stay in Greece indefinitely. That is why the present study, which explores the educational needs of these people, took place. The sample of the survey consists, in principle, of adult educators who took part in the educational programs carried out last year and by adult refugees as well. The issues investigated by the trainers are related to the reasons why a refugee would be involved in a training program. At the same time, there were also talks about the teaching methods and techniques that were useful during the teaching process. An attempt was also made to explore the views of refugees on the usefulness of their educational programs, as well as the requirements they would have from the program and the trainer who would be involved. The preferred method for conducting this research is based on quality. This enabled both trainers and refugees to freely develop their views on the questions asked. This research aspires to be useful in the future for the design of educational programs focusing on the adult refugee group.
πίνακες, σχήματα
Ένα φλέγον ζήτημα, που προέκυψε τα τελευταία χρόνια και δεν έχει μελετηθεί ακόμη, είναι αυτό της εκπαίδευσης των ενηλίκων προσφύγων. Λόγω της προσφυγικής κρίσης, έχει καταφθάσει στον ελλαδικό χώρο, μετά το 2015, μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι έχουν αιτηθεί παροχής ασύλου. Τα άτομα αυτά αναμένεται να μείνουν στην Ελλάδα για απροσδιόριστα μεγάλο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη, η οποία διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται καταρχήν από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι έλαβαν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά και από ενήλικες πρόσφυγες. Τα θέματα που διερευνήθηκαν, από πλευράς εκπαιδευτών, σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους ένας πρόσφυγας θα συμμετείχε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα έγινε λόγος και για τις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, οι οποίες ήταν χρήσιμες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Επίσης, έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις των προσφύγων σχετικά με τη χρησιμότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αυτούς, όπως επίσης και τις απαιτήσεις που θα είχαν από το πρόγραμμα και από τον εκπαιδευτή που θα συμμετείχε. Η μέθοδος που προτιμήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η ποιοτική. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα τόσο στους εκπαιδευτές, όσο και στους πρόσφυγες να αναπτύξουν ελεύθερα τις απόψεις τους σχετικά με τα ερωτήματα που τους τέθηκαν. Η έρευνα αυτή φιλοδοξεί να φανεί χρήσιμη μελλοντικά για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων εστιασμένων στην ομάδα των ενηλίκων προσφύγων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Χώρος διδασκαλίας
Foreigner
Adult education
Αλλοδαπός
Classroom
Refugee
Εκπαιδευτικές ανάγκες
Πρόσφυγας
Εκπαίδευση ενηλίκων
Educational needs

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-24
2017-10-11T08:09:54Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

89
2
42*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)