Η συμβολή των κινουμένων σχεδίων και κόμικς στη μαθησιακή διεργασία, με χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The contribution of cartoons and comics in the learning process and their application in ICT learning.
Η συμβολή των κινουμένων σχεδίων και κόμικς στη μαθησιακή διεργασία, με χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Γκότση, Γλυκερία

Κορακάκης, Γεώργιος
Σιάκας, Σπυρίδων

Η επέκταση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στο χώρο της εκπαίδευσης, έφερε νέες μεθόδους και πρακτικές στη διδασκαλία. Μια από αυτές είναι και τα κινούμενα σχέδια-κόμικς. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να μελετήσει τη συμβολή των κινουμένων σχεδίων στη διδασκαλία εννοιών των Θεωρητικών και Θετικών επιστημών. Αρχικά λοιπόν, γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας των κόμικς και της χρήσης τους στην εκπαίδευση και παρουσιάζονται οι δυνατότητες τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Στην συνέχεια, παρατίθενται κάποια παραδείγματα εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποίησης των κινουμένων σχεδίων-κόμικς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, εξετάζεται ο ρόλος και οι τρόποι εμπλοκής, των εκπαιδευτικών και μαθητών στη διδασκαλία, με την συμβολή των κινουμένων σχεδίων-κόμικς. Ακολούθως, παρουσιάζονται παραδείγματα ψηφιακών κόμικς για τη διδασκαλία Θεωρητικών και Θετικών επιστημών από το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων αλλά και από άλλους εκπαιδευτικούς ιστότοπους ενώ, γίνεται και σύντομη αναφορά σε παραδείγματα εφαρμογών δημιουργίας ψηφιακών κόμικς και animations για τη μαθησιακή διδασκαλία. Ακολουθεί εμπειρική-πειραματική έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίου που εξετάζει τρία παραδείγματα εφαρμογών κινουμένων σχεδίων-κόμικς για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από Χημικούς Εκπαιδευτικούς, που αξιολογούν τις συγκεκριμένες εφαρμογές κινουμένων σχεδίων-κόμικς ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τα κριτήρια παρουσίασης τους, το περιεχόμενο και τη διδακτική τους πλευρά. Τα συμπεράσματα από τη βιβλιογραφική και την εμπειρική έρευνα καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα χρήσης των κινουμένων σχεδίων-κόμικς στη μαθησιακή διαδικασία, με χρήση ΤΠΕ, όταν αυτά είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να πληρούν συγκεκριμένες παιδαγωγικές προϋποθέσεις και να χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικό μέσω διδασκαλίας.
Περιέχει: εικόνες, σχήματα, πίνακες
The expansion of ICT (Information Communication Technology) in education, brought new methods and practices in teaching such as cartoons and comics. The present research was designed to study the contribution of cartoons in teaching concepts of Theoretical and Positive sciences. The first part is a brief review of the history of comics and their use in education and their capabilities as educational tools are presented. Also, focuses on examples of educational practices for the application of animated cartoons both in Greece and abroad. It also examines which is the role of teachers and students in teaching, with the contribution of cartoons and comics. Subsequently, examples of digital comics for the teaching of Theoretical and Positive sciences from the Panhellenic Repository of Learning Objects and from other educational websites are presented. Also, briefly reference is made to examples of digital comics and animations applications for educational purposes. The empirical research, that uses a specific designed questionnaire, examines three examples of cartoons and comics used for teaching Chemistry. The questionnaires were filled by Chemists teachers at Primary and Secondipaary School. They evaluated the specific cartoons and comics on their characteristics, their presentation criteria, their content and their educational aspects. The main conclusions suggested that cartoons and comics with the use of ICT can have an important positive impact when they are designed in such a way that they serve specific paidagogical requirements and they are used as complementary means of teaching.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κινούμενα σχέδια-κόμικς, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων, Φωτόδεντρο
Cartoons-comics, ICT in education, Panhellenic Repository of Learning Objects, Photodentro

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-11T08:54:40Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
26
260*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)