ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
STATISTICAL ANALYSIS OF QUALITY CONTROL LABORATORY DATA FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΜΗΛΙΕΝΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ

The purpose of this thesis is to display the graphical representation and the statistical processing of the Protected Designation of Origin MANTINIA & NEMEA wine samples. The analyses took place in a Quality Control Laboratory of Agricultural Products during the time period of 2009-2015. The chemical parameters examined are PH, total acidity, volatile acidity, alcoholic strength and total sulfur dioxide. The parametric data are analyzed and processed and the results are interpreted and commented on. This process demonstrates the compliance of the wines with the standards imposed by the current European regulations and questions concerning the influence of factors such as the year of production, temperature, rainfall, origin and altitude, on the configuration of parameter values are answered. This analysis contributes to the improvement of the quality of superior wines as well as the reliability of the laboratory.
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την γραφική απεικόνιση και την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων αναλύσεων δειγμάτων οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ» και Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης «ΝΕΜΕΑ» στο πλαίσιο της Πιστοποίησής τους. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων την χρονική περίοδο 2009-2015. Οι χημικές παράμετροι που εξετάστηκαν, είναι το ΡΗ, η Ολική Οξύτητα, η Πτητική Οξύτητα, ο Αλκοολικός Τίτλος και το Ολικό Διοξείδιο του θείου. Γίνεται ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων των παραμέτρων και τα αποτελέσματα ερμηνεύονται και σχολιάζονται. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η συμμόρφωση των οίνων με τις προδιαγραφές που επιβάλλουν οι ισχύοντες ευρωπαϊκοί κανονισμοί και απαντώνται ερωτήματα σχετικά με την επίδραση παραγόντων όπως το έτος παραγωγής, η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, η προέλευση και το υψόμετρο στην διαμόρφωση των τιμών των παραμέτρων. Η ανάλυση αυτή μπορεί να συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας των ανωτέρω οίνων καθώς και στην βελτίωση της αξιοπιστίας του εργαστηρίου.
πίνακες, διαγράμματα, Χάρτες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

STATISTICAL ANALYSIS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T09:36:55Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

154
11
1*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)