Πολιτιστική κληρονομιά και διαχείριση κρίσεων. Η περίπτωση των μνημείων της UNESCO

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
CULTURAL HERITAGE AND CRISIS MANAGEMENT. UNESCO's cultural heritage monuments case
Πολιτιστική κληρονομιά και διαχείριση κρίσεων. Η περίπτωση των μνημείων της UNESCO

Τσιαμούρα, Παναγιώτα

ΤΣΙΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Περιέχει : πίνακες, φωτογραφίες
Η πολιτιστική κληρονομιά είναι μοναδική και αναντικατάστατη και ως εκ τούτου, η διαφύλαξή της είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Από την άλλη πλευρά, η διαχείριση των κρίσεων είναι η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ένας οργανισμός αντιμετωπίζει ένα γεγονός που απειλεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε αυτόν και το περιβάλλον του. Επιπλέον, η διαχείριση κρίσεων αφορά στην αντιμετώπιση των κινδύνων πριν, κατά την διάρκεια και αφού συμβούν. Οι κίνδυνοι για την πολιτιστική κληρονομιά είναι φυσικοί και ανθρωπογενείς. Η UNESCO είναι ένας οργανισμός διεθνούς εμβέλειας ο οποίος κατά βάση είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των δράσεων που αναλαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο από διάφορους οργανισμούς και κράτη σε διάφορους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η εκπαίδευση, ο χώρος των επιστήμων, του πολιτισμού και της επικοινωνίας. Τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO στην Αλβανία, στο Ιράν και αλλού, εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους, τόσο εξαιτίας των εμπόλεμων καταστάσεων των κατοίκων των περιοχών, όσο και εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των αρχών της Διαχείρισης για την Μείωση των κινδύνων, απέτρεψε την γενικευμένη καταστροφή των μνημείων αυτών.
Cultural heritage is unique and irreplaceable, and therefore its preservation is particularly important. On the other hand, crisis management is the process by which an organization faces an event that threatens to cause significant damage to it and its environment. In addition, crisis management involves dealing with risks before, during, and after the crisis. The dangers to the cultural heritage are natural and man-made. UNESCO is an international organization, which is primarily responsible for coordinating the actions undertaken globally by various organizations and states in various fields, such as education, science, culture and communication. UNESCO's cultural heritage monuments in Albania, Iran and elsewhere are exposed to many dangers, both due to the warring situations of local residents and natural disasters. In any case, the application of the principles of Risk Management has prevented the generalized destruction of these monuments.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διαχείριση κρίσεων
Πολιτιστική κληρονομιά
UNESCO
Συρία
Ιράν
Αλβανία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T09:47:09Z
2017-09-20


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
3
108*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)