Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων Σύγχρονου Βιοχημικού Εργαστηρίου:Διερεύνηση Μεθόδων με έμφαση στην Σύσταση και τις Ιδιότητες των Υλικών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Medical Waste Management in a Modern Biochemical Laboratory:Investigation Methods with emphasis on the Composition and Properties of Disposal Materials
Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων Σύγχρονου Βιοχημικού Εργαστηρίου:Διερεύνηση Μεθόδων με έμφαση στην Σύσταση και τις Ιδιότητες των Υλικών

Μηνόπουλος, Ιωάννης

Παπαδάκης, Ιωάννης
Σαπίδης, Νικόλαος

The biochemical laboratory is the most fundamental diagnostic service in the field of health services, due to the extensive number of high diagnostic value assays that can be conducted. Clinicians are provided with this information for the prognosis, diagnosis and monitoring of diseases. The production of laboratory waste from such an establishment is interesting in relation to both quantity and material composition. The aim of this work is to record the weight of laboratory waste generated by a biochemical laboratory using a modern automated analyzer that is accredited according to the ISO 15189 quality standard. Furthermore, this work segregates waste materials in terms of chemical composition, thus categorizing them into recyclable and non-recyclable. With a scope to minimize laboratory waste, this thesis also examines alternative waste management methods by recording and evaluating the volume of generated waste in each occasion. Following usual practices, results revealed that 73.12% of medical waste is disposed of as infectious waste, out of which 72.27% are plastics and 26.88% is paper packaging that is being recycled. After implementing waste management methods, medical waste declined by 31.48%. Recyclable materials decreased by 35.74% and infectious waste by 30.16%. There was no significant change in the percentage of recyclable material (26.10%) and infectious waste (73.90%). Finally, this thesis discusses the impact of the treatment of infectious waste on the environment, with an emphasis on the treatment of plastics, and proposes improvements for waste management by minimizing, recycling and reutilizing laboratory waste.
Στον χώρο των Υπηρεσιών Υγείας, το Βιοχημικό Εργαστήριο είναι το βασικότερο διαγνωστικό εργαστήριο, καθόσον διενεργεί μεγάλο αριθμό εξετάσεων, εξαιρετικής διαγνωστικής αξίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες στους κλινικούς ιατρούς για πρόγνωση, διάγνωση και παρακολούθηση θεραπείας κάθε ασθένειας. Η παραγωγή εργαστηριακών αποβλήτων ενός τέτοιου εργαστηρίου ενδιαφέρει όχι μόνο ως προς την ποσότητα αυτών αλλά και ως προς την σύσταση τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, κατ'αρχήν, να καταγράψει το βάρος των εργαστηριακών αποβλήτων που παράγει ένα βιοχημικό εργαστήριο με σύγχρονο εξοπλισμό αυτοματοποιημένου αναλυτή διαπιστευμένου κατά το πρότυπο ISO 15189. Επιπλέον, η εργασία αυτή προσδιορίζει την σύσταση των αποβλήτων κατά είδος υλικού και τα κατηγοριοποιεί σε ανακυκλώσιμα και μη. Η εργασία αναφέρεται και στους τρόπους εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, εστιάζοντας στις μεθόδους ελαχιστοποίησης αυτών και αξιολογεί το όγκο των παραγομένων αποβλήτων μετά την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 73,12% των αποβλήτων απορρίπτονται ως μολυσματικά (με το 72,27% αυτών να είναι πλαστικά), και το 26,88% των αποβλήτων (προέρχονται από χάρτινες συσκευασίες) να ανακυκλώνονται. Μετά την υλοποίηση μεθόδου για ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, τα εργαστηριακά απόβλητα μειώθηκαν κατά 31,48%. Τα ανακυκλώσιμα υλικά μειώθηκαν κατά 35,74% και τα μολυσματικά κατά 30,16%, χωρίς να μεταβάλλεται σημαντικά η αναλογία τους (26,10% τα ανακυκλώσιμα και 73,90% τα μολυσματικά). Τέλος, αναφέρονται οι επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η επεξεργασία μολυσματικών αποβλήτων, με έμφαση στην επεξεργασία των πλαστικών, και διατυπώνονται προτάσεις για βελτιώσεις στον τομέα διαχείρησης των αποβλήτων. Περισσότερη βαρύτητα επίσης δίδεται στην ελαχιστοποίηση, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων των εργαστηρίων.
Περιέχει: πίνακες, εικόνες, σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

biochemical laboratory
alternative management
ποιοτική σύσταση υλικών
βιοχημικό εργαστήριο
laboratory waste
εργαστηριακά απόβλητα
quality material composition
εναλλακτική διαχείριση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-26
2017-10-11T09:51:53Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
169
59*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)