Διδασκαλία βασικών εννοιών Φυσικής και Χημείας με τη χρήση πολυμεσικού διαδραστικού υλικού και ΤΠΕ, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ ΕΠΑΛ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Teaching basic Science concepts with multimedia applications and ICT, in 11th and 12th grade students in Secondary Technical Education.
Διδασκαλία βασικών εννοιών Φυσικής και Χημείας με τη χρήση πολυμεσικού διαδραστικού υλικού και ΤΠΕ, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ ΕΠΑΛ.

Γκιρκίζας, Δημήτριος

Σκορδούλης, Κωνσταντίνος
Δαλακώστα, Κωνσταντίνα

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) και η Τεχνολογία διαδραματίζουν αυξανόμενα σημαντικό ρόλο, συνεπώς, είναι αναγκαία η οικοδόμηση βασικών επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη ανάλογων ικανοτήτων οι οποίες θα επιτρέπουν στους μαθητές να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα θέματα της καθημερινότητας και να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες. Βασικό αρωγό σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν οι παιδαγωγικές δυνατότητες των ΤΠΕ, των οποίων η χρήση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Κι ενώ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η εφαρμογή των ΦΕ με τη χρήση των ΤΠΕ προχωρά με σταθερά βήματα, είναι άγνωστο το πώς αυτές εφαρμόζονται στο κομμάτι της δευτεροβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης εφόσον οι ερευνητικές εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σχετικά με το θέμα αυτό είναι λίγες. Σε αυτόν ακριβώς τον τομέα θέλει να συμβάλλει η έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία, διερευνώντας τη συμβολή των ΤΠΕ στην αφομοίωση συγκεκριμένων εννοιών της Φυσικής και της Χημείας από μαθητές, που φοιτούν σε ΕΠΑ.Λ. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού έγινε επιλογή εννοιών από τα μαθήματα Φυσικής της Β΄ τάξης και Χημείας της Γ΄ τάξης, από την διδακτέα ύλη του προγράμματος σπουδών των ΕΠΑΛ, και παρουσιάστηκαν αλλά και διδάχτηκαν σε δύο διαφορετικές ομάδες μαθητών του ΕΠΑΛ διαφόρων ειδικοτήτων, ακολουθώντας διαφορετική διδακτική μεθοδολογία από τον ερευνητή. Στη μια ομάδα μαθητών η παρουσίαση έγινε με την κλασική παραδοσιακή μέθοδο του πίνακα και του μαρκαδόρου, ενώ στη δεύτερη ομάδα, με τη χρήση ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους στην τάξη. Προκειμένω να γίνει συγκριτική αποτίμηση των ωφελειών των ΤΠΕ, κατασκευάστηκαν με τη χρήση κατάλληλου πολυμεσικού περιβάλλοντος γνωσιακά ερωτηματολόγια («ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ») σχετικά με την ύλη της Φυσικής και της Χημείας, που επιλέχθηκε για την έρευνα, και τα οποία συμπληρώθηκαν από τους μαθητές που συμμετείχαν στην ΤΠΕ διδασκαλία με τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Οι επιδόσεις των μαθητών στα «ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ» ερωτηματολόγια συγκρίθηκαν με τις επιδόσεις της άλλης ομάδας μαθητών στην οποία η διδασκαλία έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο, και η αξιολόγηση έγινε με ερωτηματολόγια τυπωμένα σε χαρτί , τα οποία συμπληρώθηκαν με τη χρήση στυλό. Η συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων των δύο ερωτηματολογίων της έρευνας δείχνει μια ουδέτερη έως ελαφριά αδιάφορη στάση των μαθητών του ΕΠΑΛ στις νέες τεχνολογίες που μένει να ερευνηθεί περαιτέρω.
In modern societies, Science and Technology play an increasingly important role, therefore it is essential to build basic scientific knowledge and develop relevant skills that enable students to effectively deal with everyday issues and participate in society as active citizens. The main concern in this process is the pedagogical potential of ICT, the use of which should be taken into consideration in the modern educational process. While in the Greek educational system the application of ICTs with the use of ICT is progressing steadily, it is unknown how these are applied to secondary technological education since the research papers published on this topic are limited. Therefore in this area the research that is presented in this diploma thesis, studies the contribution of ICT to the assimilation of specific concepts of Physics and Chemistry by pupils attending EPAL. In order to achieve this goal, the concepts of the 11th grade students of Physics and 12th grade students of Chemistry were selected from the curriculum of the EPAL program and were presented and taught in two different groups of EPAL students of various specialties, following different didactical methodology from the researcher. In one group of students the presentation was done using the traditional method of the board and the marker, while in the second group, it was used ICT method during their classroom teaching. Therefore to make a comparative assessment of the benefits of ICT, multimedia questionnaires ("MULTIMEDIA") on Physics and Chemistry were constructed using the appropriate programs and filled by the students who participated in ICT teaching using computer systems. The pupils' performance in the "MULTIMEDIA" questionnaires was compared with the performance of the other group of students in which the teaching was done in the traditional way, and the evaluation was done using questionnaires printed on paper, supplemented by the use of a pen. The comparative study of the results of the two survey questionnaires shows that students in technical education EPAL show neutral to slightly indifferent attitude towards the new technologies that remains to be researched.
Περιέχει: Εικόνες, πίνακες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολυμεσικό Υλικό - Multimedia Applications
Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Technical Education
ΕΠΑΛ - EPAL
Φυσικές Επιστήμες - Science
ΤΠΕ - ICT

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-30
2017-10-11T09:56:15Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

81
182
10*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)