Η συμβολή των τραπεζών στον αγροτικό τομέα: Η περίπτωση της Τράπεζα Πειραιώς

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Contribution of credit institutions to the agricultural section: The case of Piraeus bank
Η συμβολή των τραπεζών στον αγροτικό τομέα: Η περίπτωση της Τράπεζα Πειραιώς

ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Γκόγκας, Περικλής
Ελευθεριάδης, Ιορδάνης

In this study we examine the role of the banking sector in strengthening rural entrepreneurship and supporting agricultural production in Greece. Firstly, we analyze the contribution of the agricultural sector to the Greek economy and we record the various sources of financing, both at national and social level, concerning farmers and agricultural enterprises. Then, we describe the role of the agricultural cooperatives, their cooperation with the Banks of Greece throughout the 20th century and their current ability to provide both dispatching and productive work. In order to find out the role of the financial system in rural production and entrepreneurship we examined through the empirical and theoretical research on the proposed financial schemes of banking institutions combined with funding and grants from the European Union or Greek government. We provide extensive information about the situation of Greek banks during the economic crisis from 2008 to 2015. The obvious reduction of the issued loans is examined through the data of the Greek banks Association. Finally, our case study is focused on Piraeus Bank and its possible contribution to the recovery of the Agricultural Economy through specialized services and banking products.
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο ρόλος του τραπεζικού τομέα στην ενίσχυση της Αγροτικής επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας. Αρχικά αναλύεται ιστορικά η συμβολή του αγροτικού τομέα στην Ελληνική οικονομία και καταγράφονται οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης, τόσο σε εθνικό όσο σε κοινωνικό επίπεδο που αφορούν τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται αναδρομή στο ρόλο των αγροτικών ενώσεων-συνεταιρισμών, τη συνεργασία τους με τις Τράπεζες στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα και τη δυνατότητά τους σήμερα να παρέχουν εκτός από διεκπεραιωτικό και παραγωγικό έργο. Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη διευκόλυνση αλλά και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας αναδεικνύεται μέσα από την ανασκόπηση εμπειρικών και θεωρητικών ερευνών σχετικά με τα προτεινόμενα χρηματοδοτικά σχήματα των τραπεζικών ιδρυμάτων σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση και τις επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το κράτος. Γίνεται εκτενής αναφορά στην κατάσταση των ελληνικών τραπεζών και στα πλήγματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης από το 2008 έως και το 2015. Η προφανής μείωση των εκδιδόμενων δανείων εξετάζεται μέσω των στοιχείων της ένωσης ελληνικών τραπεζών και αναλύεται η μελέτη περίπτωσης της Τράπεζας Πειραιώς, σχετικά με τη δυνατότητα συμβολής του τραπεζικού τομέα στην ανάκαμψη της Αγροτικής οικονομίας μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών και τραπεζικών προϊόντων.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Χρηματοδότηση και Financing
Συμβολαιακή Γεωργία και Contractual agriculture
Αγροτική παραγωγή και Agricultural production

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-24
2017-10-11T09:59:24Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
35
63*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)