Η προβολή και προώθηση του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος από τα Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Η προβολή και προώθηση του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος από τα Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ

Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος

Μοίρα, Πολυξένη
Διονυσοπούλου, Παναγιώτα

The 21st century, finds the contemporary world in a state of acidification of competition, while- despite the conditions of globalization and cooperation with nations on a national and international level-the main purpose of the nations which remain the main participants of the international system, is the fulfillment of their national interests. Therefore, the nations, besides the traditional parameters of ascendancy (military, demographic ,economical)they court the attraction of the global interest, highlighting their main characteristics, seeking to gain a competitive advantage. For the accomplishment of this purpose, the foreign policy, the strategies and the communication have developed into interrelated and interdependent functions, while the continuing technological progress of the Media, gives unprecedented capabilities advantages to the process of the aesthetic awareness of the national image. The basic constructing material/framework of the national image, is the Nation Branding. It was developed in order to transform the states into commercial trademarks so that to emerge and to become established in the global market, with the usage of principals from the marketing field, always in combination with governmental actions through the public diplomacy. Under the specific global circumstances, the Greek state is trying to manage efficiently its image and to point out its competitive advantage, using the branding techniques, as it gives its own struggle for survival and development, facing at the same time an economic crisis, depreciation/obsolescence on its international image, an outbreak of refugee-migratory flows and other external threats, having however as a basic pillar of growth, only tourism. Through its competent bodies in charge, the state implements policies so as to affect the national factors and the global public estimate on and to enrich its position as a transnational destination, by communicative actions of management of the Greek image and by placing parameters that exist to show and promote the Greek tourist product on the tourism markets of the world. An important field of Greek tourism growth and a feed tank the last couple of years, is solely dependent on the increasing dynamic Russian Tourism market and on other countries of the Commonwealth of Independent States (C.I.S). The tourism industry, the G.N.T.O and especially the local foreign office of the G.N.T.O of Russia and C.I.S. as well, which are responsible for the general publicity of the Greek image and its general endorsement of the Greek tourism products on the specific region, pay important efforts for the enlargement of the Greek tourism share in this particular market. Despite the very important effort that is going on from the above authorities and the major advantages that our country provides, Greece is still not a main tourist destination for the Russian tourists. On the basis of the above problems on the current diplomatic work being done, it is obvious through theoretic approach, the importance an image and the safety of a country has got and how these factors affect the growth of their tourism and the promotion of their tourist product. Then, the frame below is based on the function, the strategies and the actions of competent bodies of the Greek State,for the management, the endorsement and the publicity of the international image of our country, focusing on the research of the mission and work by the G.N.T.O. office of Russia and the C.I.S. The project ends with the assumption of logical conclusions, that arise from the research that was conducted for the specific office and is completed with the wording of proposals that are estimated that they will be able to upgrade and enrich the Greek tourism product that is offered and to reinforce the general image of our country on the specific market, on the long run.
Περιέχει : Πίνακες (19), Γραφήματα (10), Εικόνες (27)
Ο 21ο αιώνας βρίσκει τον σύγχρονο κόσμο σε μια κατάσταση όξυνσης του ανταγωνισμού, καθώς παρά τις συνθήκες παγκοσμιοποίησης και τις συνεργασίες των χωρών σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο, κύριος σκοπός των κρατών που παραμένουν οι βασικοί παίκτες του διεθνούς συστήματος, είναι η εκπλήρωση των εθνικών τους συμφερόντων, όπου εκτός τις παραδοσιακές παραμέτρους ισχύος (στρατιωτική, πληθυσμιακή, οικονομική), επιδιώκουν την προσέλκυση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος αναδεικνύοντας τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά επιζητώντας να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η πολιτική, οι στρατηγικές και η επικοινωνία εξελίχθηκαν σε αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες λειτουργίες, καθώς η συνεχής τεχνολογική πρόοδος των ΜΜΕ προσδίδει πρωτόγνωρες δυνατότητες και πλεονεκτήματα στη διαδικασία καλλιέργειας της εθνικής εικόνας. Βασικό εργαλείο οικοδόμησης της εθνικής εικόνας αποτελεί το Nation Branding που αναπτύχθηκε με σκοπό τη μετατροπή των κρατών σε εμπορικά σήματα, προκειμένου να αναδειχθούν και να εδραιωθούν στην παγκόσμια αγορά με τη χρήση πρακτικών που προέρχονται από το χώρο του μάρκετινγκ, σε συνδυασμό όμως πάντοτε με τις κατεξοχήν κυβερνητικές δράσεις της δημόσιας διπλωματίας. Στο παγκόσμιο αυτό πλαίσιο, το ελληνικό κράτος προσπαθεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά την εικόνα του και να αναδείξει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του branding, καθώς δίνει το δικό του αγώνα για επιβίωση και ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα μια πολυετή οικονομική κρίση, απαξίωση της διεθνούς της εικόνας του, έξαρση των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών και εξωτερικές απειλές, έχοντας παρόλα αυτά ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης τον τουρισμό. Μέσω των αρμοδίων φορέων του, εφαρμόζει πολιτικές ώστε να επηρεάσει τους διεθνείς παράγοντες και την παγκόσμια κοινή γνώμη και να ενισχύσει τη θέση του ως τουριστικός προορισμός, με επικοινωνιακές δράσεις διαχείρισης της εικόνας της Ελλάδας και καταρτίζοντας και υλοποιώντας προγράμματα προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις τουριστικές αγορές. Σημαντικό πεδίο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού και δεξαμενή τροφοδότησης του τα τελευταία χρόνια, αποτελεί η δυναμικά αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά της Ρωσίας και των λοιπών χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (Κ.Α.Κ). Το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ε.Ο.Τ και ειδικότερα το επιτόπιο Γραφείο Ε.Ο.Τ Εξωτερικού Ρωσίας και Κ.Α.Κ. που είναι αρμόδιο για την προβολή της εικόνας της Ελλάδας και την γενικότερη προώθηση του τουριστικού της προϊόντος στη συγκεκριμένη περιοχή, καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες διεύρυνσης του μεριδίου του ελληνικού τουρισμού στην εν λόγω αγορά. Ωστόσο, παρά το σημαντικό έργο που επιτελείται από τις ανωτέρω υπηρεσίες, και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρας μας, δεν αποτελεί ακόμα κορυφαίο τουριστικό προορισμό για τους Ρώσους τουρίστες. Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς, στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται μια θεωρητική προσέγγιση της σημασίας που έχει η εικόνα και η ασφάλεια στην ισχύ μιας χώρας και το πως αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουριστικού της τομέα και την προώθηση του τουριστικού της προϊόντος. Εν συνεχεία παρατίθεται το πλαίσιο λειτουργίας, οι στρατηγικές και οι δράσεις των αρμοδίων φορέων του ελληνικού κράτους για την διαχείριση, προώθηση και προβολή της διεθνούς εικόνας της χώρας μας, με επικέντρωση στην διερεύνηση της αποστολής και του έργου του Γραφείου Ε.Ο.Τ Ρωσίας και Κ.Α.Κ. Η εργασία, καταλήγει με την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το εν λόγω Γραφείο και ολοκληρώνεται με την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν και να εμπλουτίσουν το ελληνικό προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, αλλά και να ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τη γενικότερη εικόνα της χώρα μας στη συγκεκριμένη αγορά.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Γραφεία Εξωτερικού του ΕΟΤ
Ελληνικές Υπηρεσίες Επικοινωνιακής Στρατηγικής
Ελληνικό τουριστικό προϊόν
Προβολή - Προώθηση απο ΕΟΤ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:08:23Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

232
1
107*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)