ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
PARAMETRIC ANALYSIS OF ARMED EMBANKMENTS UNDER SEISMIC LOADING
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΜΠΑΓΚΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

The aim of this diploma thesis is to investigate the behavior of armed embankments under dynamic loading conditions. More specifically, all parameters affecting the required reinforcement rate Kmax and arming length Lb were examined. These parameters are the height of the slope, the presence of elevations, their width and their angle of inclination for the three seismic zones. The structure of diploma thesis for each chapter is summarized below: In the first chapter the necessary introduction is introduced to remind basic concepts and definitions of ground arming. The second chapter introduces the concept of reinforced embankments, their operating principle and their construction materials. Also, reference is made to the applications of armed embankments as well as to the regulations governing them. The third chapter analyzes the methods of stability of the reinforced embankments and describes the methodologies used for the seismic design of the slopes. In the fourth chapter the parametric analyzes are made based on the methodologies described in the third chapter and a summary of the results as they result from the analyzes is made. In the fifth chapter the conclusions drawn from the analyzes made in the fourth chapter are recorded.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς των οπλισμένων επιχωμάτων υπό δυναμικές συνθήκες φόρτισης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσθηκαν όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν το απαιτούμενο ποσοστό οπλισμού Κmax και το μήκος όπλισης Lb. Οι παράμετροι αυτές είναι το ύψος του πρανούς, η παρουσία των αναβαθμών, το πλάτος τους και η γωνία κλίσης τους για τις τρεις σεισμικές ζώνες. Η διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας για κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται περιληπτικά παρακάτω: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η απαραίτητη εισαγωγή για την υπενθύμιση βασικών εννοιών και ορισμών της όπλισης του εδάφους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια των οπλισμένων επιχωμάτων, στην αρχή λειτουργίας τους και στα υλικά κατασκευής τους. Επίσης, γίνεται αναφορά στις εφαρμογές των οπλισμένων επιχωμάτων όπως και στις κανονιστικές διατάξεις που τα διέπουν. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι μέθοδοι ευστάθειας των οπλισμένων επιχωμάτων και περιγράφονται οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των πρανών. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνονται οι παραμετρικές αναλύσεις με βάση τις μεθοδολογίες που περιγράφηκαν στο τρίτο κεφάλαιο και γίνεται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων όπως αυτά προέκυψαν από τις αναλύσεις. Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις αναλύσεις που έγιναν στο τέταρτο κεφάλαιο.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ARMED EMBANKMENTS
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:14:18Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
1
80*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)