Μουσείο, διαπολιτισμική αγωγή και περιβάλλον: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Museum, Intercultural education and Environment: The case study of the Museum of Natural History of Crete
Μουσείο, διαπολιτισμική αγωγή και περιβάλλον: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΡΑΠΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ

Λάκκα, Μαρία
Κόντου, Αγγελική

The museum has crossed a longtime history through time until its current structure, this of multipurpose and multidimensional organization. The museums have been transformed following the routes and the structure of the social, political and cultural procedures and perceptions of each time period. The modern museum of multicultural or intercultural postmodern societies aims not only to study the cultural heritage but also to interpret, educate and entertain the citizens. Over the last 20 years, museums have systematically developed their scientific programs and actions to respond to needs of isolated citizens who have limited access to knowledge and culture. Museums having the advantage of offering learning in non-formal learning environments with the contribution of cultural material are identical organizations for the development of programs and approaches targeted at socially isolated groups for economic, social, cultural, racial, natural potentials. Intercultural Education and Environmental Education are two pedagogical approaches with common features, the task of which is to prepare students as tomorrow's citizens of a multicultural society that moves and works towards sustainable development. Intercultural Education is an opportunity, and Environmental Education is a potential enhancing the mutual respect, empathy and acceptance of diversity that leads to a balance of understanding and humanism. Starting with the believe that the area of Education should finally become humanitarian, we focus in the present study on the issue of educational activity in the museum field and on the combination of these two pedagogical approaches, analyzing how these can be exploited in cultural reference areas and non- formal education and to contribute to the emergence of the sustainable development. This case study to be presented concerns the Museum of Natural History of Crete and its educational and social work.
Εικόνες: 7
Το μουσείο χαράσσει μια μακραίωνη πορεία μέσα στο χρόνο μέχρι να καταλήξει στη σύγχρονη μορφή του, αυτή του πολυδύναμου και πολυδιάστατου πολιτιστικού οργανισμού. Τα μουσεία μεταβάλλονται σύμφωνα με την πορεία και τις δομές των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών διαδικασιών και αντιλήψεων και προβάλλουν τις επικρατούσες αξίες κάθε εποχής. Το σύγχρονο μουσείο των πολυπολιτισμικών ή και διαπολιτισμικών μεταμοντέρνων κοινωνιών στόχο έχει όχι μόνο να ερευνά τη πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και να ερμηνεύει, να εκπαιδεύει και να ψυχαγωγεί. Τα τελευταία 20 χρόνια τα μουσεία ανέπτυξαν συστηματικά τα προγράμματα και τις δράσεις τους έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες πολιτών που βρίσκονται απομονωμένοι και στερούνται την πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό. Τα μουσεία έχοντας το πλεονέκτημα της προσφοράς της μάθησης, σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης με την συνεισφορά του υλικού πολιτισμού, αποτελούν ιδανικούς χώρους για την ανάπτυξη προγραμμάτων και προσεγγίσεων που απευθύνονται σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, φυλετικούς, φυσικών δυνατοτήτων. Η Διαπολιτισμική Αγωγή και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελούν δύο παιδαγωγικές προσεγγίσεις με κοινά χαρακτηριστικά, των οποίων έργο είναι να προετοιμάσουν τους μαθητές ως αυριανούς πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας που κινείται και δρα με κατεύθυνση την αειφόρο ανάπτυξη. Η Διαπολιτισμική Αγωγή συνιστά μια ευκαιρία και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μια δυνατότητα ενισχύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό, την ενσυναίσθηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας οδηγούν σε μια ισορροπία κατανόησης και εξανθρωπισμού. Ξεκινώντας από την διαπίστωση ότι ο χώρος της Εκπαίδευσης πρέπει να καταστεί τελεσίδικα ανθρωπιστικός ,στη παρούσα μελέτη εστιάζουμε στο ζήτημα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο χώρο του μουσείου και στον συνδυασμό των δύο αυτών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, αναλύοντας πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς και περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης και να συμβάλλουν στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Η μελέτη περίπτωσης που θα παρουσιασθεί αφορά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το εκπαιδευτικό και κοινωνικό του έργο.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μουσείο, Εκπαίδευση, Πολυπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμική Αγωγή, Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Αγωγή, Συμμετοχικό Μουσείο, Κοινωνική Ένταξη, Βιώσιμη ή Αειφόρος Ανάπτυξη, Πολιτισμός, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Museum, Education, Interculturalism, Multiculturalism, Environment, Sustainable development, Intercultural education, Environmental education, Participatory Museum, Social Integration, Educational Programs, Culture, Museum of Natural History of Crete

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:16:24Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
113
37*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)