ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The effects of the financial crisis on Greek tourism and employment structure
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ, ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφερε να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε πολύ ισχυρές οικονομίες. Η μείωση των δεικτών στις περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες έγινε ορατή για πολύ μεγάλο διάστημα. Σημειώθηκαν αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης και το κύριο γνώρισμα στις περισσότερες οικονομίες ήταν η μείωση του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα η κρίση προκάλεσε βαθιά ύφεση, στην οποία η χώρα βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε ενώ το ΑΕΠ συρρικνώθηκε. Σχεδόν από την έναρξη της κρίσης η χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ώστε να επιτευχθεί η εξυγίανση της οικονομίας, καθώς με τα νέα δεδομένα έγιναν φανερές συστημικές παθογένειες ετών. Ο τουρισμός δεν διέφυγε της κρίσης. Επηρεασμένος από την μειωμένη οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσίασε κάμψη μέχρι το 2012. Από το 2013 και μετά οι δείκτες του τουρισμού εμφανίζουν ανοδική τάση άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Ο εισερχόμενος τουρισμός διαγράφει πλέον ανοδική πορεία καθώς οι αγορές στις οποίες απευθύνεται το ελληνικό τουριστικό προϊόν έχουν ανακάμψει και ταυτόχρονα εμφανίζονται νέες αγορές. Ο τουρισμός παραμένει μία από τις πιο αποδοτικές δραστηριότητες της Ελλάδας και βασική συνιστώσα του συνολικού ΑΕΠ. Η συμμετοχή του στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν μείζονος σημασίας για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Η απασχόληση στον τουρισμό καταγράφει μεγάλα ποσοστά επί του συνολικού εργατικού δυναμικού, καθώς περίπου ένας στους πέντε Έλληνες εργαζόμενους σχετίζεται με τον κλάδο. Η ζήτηση για τουριστική εργασία είναι υψηλή και οι δυνατότητες εύρεσης εργασίας είναι συγκριτικά με άλλους κλάδους πιο υψηλές. Επιπλέον, ο τουρισμός δεν έχει απαιτήσεις για υψηλή εξειδίκευση ή πολλά τυπικά προσόντα, προσφέροντας έτσι εργασία σε μεγάλο ποσοστό του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσδιορίσει τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ελληνική τουριστική απασχόληση. Σκοπός της είναι να διερευνήσει σε ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους προκάλεσε αλλαγές στη διάρθρωση της απασχόλησης. Άλλωστε, στόχος της εμβάθυνσης αυτής είναι η καλύτερη κατανόησης της φύσης και των συνθηκών της τουριστικής εργασίας, με προοπτική την βελτίωσή τους. Ο τουρισμός έχει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα και για τον λόγο αυτό παραμένει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην στήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης.
The financial crisis that started in 2008 in the United States managed to bring about major consequences on many robust economies. Decrease in most indexes of most economic activities became visible for a long period of time. Negative growth appeared and for most economies the main common finding was the fall of GDP. In Greece the crisis caused deep recession, into which the country is until today. Public debt rocketed while the country’s GDP was reduced. Almost since the beginning of the crisis the country is under a fiscal adjustment program, so that the purification of the economy can be achieved, as under the new environment long standing pathogeneses became apparent. Tourism did not manage to escape crisis. Affected by the lowered economic activity in a global level demonstrated a decline until 2012. Since 2013 the tourism indexes appear to have an upwards tendency more or less from time to time. Incoming tourism is now demonstrating an increasing course as the market to which targets have already come out of the crisis and at the same time new markets appear. Tourism is still one of the most productive aspects of the Greek economy and a major component of the country’s GDP. Its contribution to the current balance account was of grave importance to boosting the country’s economy. Employment in tourism is recording great percentages over the total sum of the work force, as almost one out of five Greek workers are related to tourism. The demand for tourism employment is high and the possibilities of finding work is in comparison to other sectors high. Moreover, tourism does not require a high degree of specification or many standard qualification, thus providing employment to a great percentage of the unskilled work force. This current research attempts to define the reverberations of the financial crisis to the Greek tourism employment. It aims to investigate to what degree and in what ways caused changes to the structure of the employment. Besides, a goal of this deepening is to better understand the nature and the circumstances of tourism labour, with the perspective of improving then. Tourism has much potential for growth in Greece and for this reason is a very important factor in supporting and strengthening further the employment.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τουρισμός
foreign tourism
απασχόληση
ημεδαπός τουρισμός
Χρηματοπιστωτική κρίση
tourism
national tourism
employment
αλλοδαπός τουρισμός
Financial crisis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:27:32Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
26
139*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)