Αποπροσανατολιστικά βιώματα και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια: Μια προσπάθεια ανάδειξης των αποπροσανατολιστικών βιωμάτων που οδηγούν τους εκπαιδευoμένους στα εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια. Η περίπτωση του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Disorientating experiences and Night Technical Schools: An effort at pointing out the disorientating experiences that lead trainees to Night Technical Schools. The case of the Night Technical School of Orestiada.
Αποπροσανατολιστικά βιώματα και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια: Μια προσπάθεια ανάδειξης των αποπροσανατολιστικών βιωμάτων που οδηγούν τους εκπαιδευoμένους στα εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια. Η περίπτωση του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας.

ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τα αποπροσανατολιστικά βιώματα που οδηγούν τους εκπαιδευομένους στη φοίτησή τους στα εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ). Στο πρώτο μέρος της εργασίας που αποτελεί και το θεωρητικό μέρος, αφού αναφερθούμε στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα επιχειρήσουμε μια εννοιολογική αποσαφήνιση της δια βίου μάθησης, της ενηλικιότητας, του ενήλικα και της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα αναφερθούμε στη διεργασία του μετασχηματισμού αναλύοντας τον ρόλο του αποπροσανατολιστικού διλήμματος ή αποπροσανατολιστικού βιώματος όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία σύμφωνα με τις απόψεις του Mezirow. Στη συνέχεια θα επισημάνουμε τους στόχους, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων αλλά και την οργάνωση και λειτουργία των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ). Υποκείμενα της έρευνας θα αποτελέσουν 10 ενήλικες μαθητές του σχολείου. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας είναι η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο μέσα από την αφήγηση των υποκειμένων μπορούν να αναδειχθούν και να καταγραφούν τα μοναδικά, σημαντικά βιώματα των υποκειμένων. Τέλος μετά τη λήψη των 10 βιογραφιών και λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα της βιογραφίας του κάθε υποκειμένου θα προσπαθήσουμε να θίξουμε κάποια κοινά σημεία.
ΠΙΝΑΚΕΣ
The present dissertation aims to investigate the dissorienting experiences which guide students to attend evening Professional High Schools (EPA.L) In the first part of the dissertation, which is the theoretical part, referring to the necessity of adult training, we will attempt to make a semantic clarification of lifelong learning, adulthood and adult training and we will also present the process of transformation, by analyzing the role of dissorienting dilemma as it is mentioned in the bibliography. Then, we will highlight the objectives, the analytical curricula, the characteristics of the trainees and the organization and operation of evening Professional High Schools (EPA.L). The subjects of our empirical research exersice are 10 adult students. The method chosen for the realization of the present dissertation is the biographical narrative interview. Through this method and through the narrative analysis of those involved, the unique and significant experiences of the students are presented and discussed. Finally, having recorded the 10 biographies and having taken into consideration the uniqueness of each student’s biography, we attempt to discuss the common findings.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Αποπροσανατολιστικά Βιώματα, Βιογραφία.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:29:53Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

33
155
1*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)