Οrganizing and Communicating cultural activities by cultural institutions of local authorities at a time of economic crisis: Culture and Youth Sports Organization of the municipality of Nea Ionia Attiki

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Οργάνωση και Επικοινωνία Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης: Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής
Οrganizing and Communicating cultural activities by cultural institutions of local authorities at a time of economic crisis: Culture and Youth Sports Organization of the municipality of Nea Ionia Attiki

ΤΣΟΥΜΑΝΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΑΒΟΥΡΑ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΜΠΙΤΣΑΝΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ

ABSTRACT The following study deals with the Organization and communication of cultural activities, undertaken by the cultural institutions of local self-government, with example study the Cultural Organization of the municipality of Nea Ionia, Attiki, Greece. The local government, as an autonomous and independent primary unit of administration, has the ability to bring cultural policy using the human capital of the region, taking advantage of economic resources, exchanging cultural creations with other related cultural institutions. The municipal cultural organizations view culture cultural interference in local society, the production of cultural activities, the revival of local customs and traditions, but also by encouraging citizens to participate. Sustainability depends on the cultural, economic management, but also by their ability to adapt to new circumstances, «as so altered the facts and assumptions on which was the formulation of cultural policies» (Mendoni,2014:38). The sports and Youth Cultural Organization of the municipality of n. Ionia Attikis organizes, in collaboration with the cultural associations of the town, numerous cultural activities with important «Ionic Days», organized, since 1992 in succession each summer. It is a very important cultural institution in the region, maintains the pure, unadulterated, qualitative cultural icon. The «Ionic Days» disclosed to the public both the traditional means of communication, radio, poster, brochure, and with the new media, social media, Internet, etc. The survey showed that the public of n. Ionia monitor Ionic Days, wants improvement in choice of subjects that are presented, as well as better communication by using more new technologies.
πίνακες, γραφήματα
Η μελέτη που ακολουθεί πραγματεύεται την διοργάνωση και την επικοινωνία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που αναλαμβάνουν οι Πολιτιστικοί Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με παράδειγμα μελέτης τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου της Νέας Ιωνίας Αττικής. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σαν αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα πρωτογενούς διοίκησης, έχει την δυνατότητα να ασκήσει πολιτιστική πολιτική χρησιμοποιώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής της, αξιοποιώντας τους οικονομικούς πόρους που διαθέτει, ανταλλάσσοντας πολιτιστικές δημιουργίες με άλλους συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς (Σκιά-Πανοπούλου, 2008). Οι Δημοτικοί Πολιτιστικοί Οργανισμοί προβάλλουν τον πολιτισμό, με την πολιτιστική παρέμβαση στην τοπική κοινωνία, την παραγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την αναβίωση τοπικών ηθών και εθίμων, αλλά και με την παρακίνηση των πολιτών για συμμετοχή στα κοινά. Η βιωσιμότητα τους εξαρτάται τόσο από την πολιτιστική και την οικονομική τους διαχείριση, όσο και από την δυνατότητα τους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, «καθώς μεταβάλλονται τόσο τα γεγονότα, όσο και οι παραδοχές, βάσει των οποίων έγινε η χάραξη πολιτιστικών πολιτικών» (Μενδώνη, 2014:38). Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής διοργανώνει, σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης, πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων με σημαντικότερη τις «Ιωνικές Μέρες», που διοργανώνονται, από το 1992 συνεχόμενα κάθε τέλος καλοκαιριού. Είναι ένας πολύ σημαντικός πολιτιστικός «θεσμός» στην περιοχή, διατηρεί την καθαρή, ανόθευτη, ποιοτική πολιτιστική εικόνα της περιοχής. Οι «Ιωνικές Μέρες» γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό τόσο με τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, όπως το ραδιόφωνο, η αφίσα, το φυλλάδιο, όσο και με τα νέα πολυμέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο κλπ. H έρευνα έδειξε ότι το κοινό της Ν. Ιωνίας παρακολουθεί τις «Ιωνικές Μέρες», ωστόσο επιθυμεί βελτίωση στην επιλογή θεμάτων που παρουσιάζονται, καθώς και καλύτερη επικοινωνία των εκδηλώσεων, χρησιμοποιώντας περισσότερο τις νέες τεχνολογίες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής
πολιτιστική πολιτική
πολιτιστική επικοινωνία
διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Ιωνικές Μέρες
Πόλη της Ν. Ιωνίας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-01
2017-10-11T10:31:27Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

135
3
64*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)