Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Μελέτη Περίπτωσης: Αναβάθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου Γραφείων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Μελέτη Περίπτωσης: Αναβάθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου Γραφείων

ΠΑΙΝΕΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΡΕΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

The subject of the present study is nearly Zero-Energy Buildings (nZEB), focusing on office buildings. More specifically, the study focuses on the feasibility of upgrading an existing office building in a building of nearly zero energy consumption. There will be an attempt to describe the regulatory framework applicable to European level as well as the legal framework in Greece stand for the nZEB buildings. Will be given in detail the principles of these buildings and how they are defined in Greece and other European countries. Finally, through the description of energy-saving practices and energy production from RES in buildings, we will try to demonstrate the potential for achieving the objectives of European energy policy towards nZEB buildings. The energy upgrade of an office building 1,000m2, in Athens, studied as the case study. The current energy consumption was calculated on heating, cooling and lighting. Alternatives to upgrade energy performance of the shell, lighting system, heating, cooling and ventilation system were explored, taking into account technical constraints of the existing building. It is proposed measures to reduce the energy demand of the building envelope, to improve the energy efficiency of electromechanical systems, to install automation equipment and to install a renewable energy source production system. Energy consumption and economic viability was estimated, as well as energy savings and amortisation time. Finally, conclusions are drawn about the design principles and the decision-making process leading the transformation of buildings that are refurbished into nearly zero-energy buildings.
Μέσα στο κείμενο περιέχονται Πίνακες, Εικόνες, Σχέδια και Διαγράμματα
Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nearly Zero-Energy Building – nZEB), εστιάζοντας στα κτίρια γραφείων. Πιο συγκεκριμένα η εργασία εστιάζει στην εφικτότητα ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενου κτιρίου γραφείων σε κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Θα γίνει μια προσπάθεια να περιγραφεί εν συντομία το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα σχετικά με τα κτίρια nZEB. Θα δοθούν λεπτομερώς οι αρχές που διέπουν τα κτίρια αυτά και πώς αυτές καθορίζονται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος μέσα από την περιγραφή εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και σε συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα αναδειχθούν οι δυνατότητες επίτευξης των στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής προς τα κτίρια nZΕΒ. Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου γραφείων 1.000 τ.μ. περίπου, στην Αθήνα. Έγινε αρχικά καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και υπολογίστηκε η ενεργειακή κατανάλωση σε θέρμανση, ψύξη και φωτισμό. Διερευνήθηκαν οι εναλλακτικές δυνατότητες για την αναβάθμιση του κελύφους, του συστήματος φωτισμού, του συστήματος θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς περιορισμούς του υφιστάμενου κτιρίου. Προτείνονται λύσεις ώστε να μειωθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου, να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, να εγκατασταθούν αυτοματισμοί λειτουργίας και να εγκατασταθεί σύστημα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εκτιμήθηκε η ενεργειακή κατανάλωση μετά τις επεμβάσεις και το κόστος τους. Υπολογίστηκε η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ο χρόνος απόσβεσης. Τέλος εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τις αρχές σχεδιασμού και την διαδικασία λήψης αποφάσεων που οδηγούν στην μετατροπή των υφιστάμενων κτιρίων σε σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εξοικονόμιση ενέργειας
βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων
κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:38:59Z
2017-09-20


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
109
41*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)