This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Συγκριτική αξιολόγηση ευχρηστίας διαδικτυακών τόπων ενημέρωσης
Benchmarking usability of web news portals

Κόλλιας, Αντώνιος

Βερύκιος, Βασίλειος
Συρμακέσης, Σπυρίδων
Ταμπούρης, Ευθύμιος

Nowadays, the internet has caught up with more and more users worldwide. More than half of the world’s population is informed, purchases, works, entertains himself/herself and most importantly looks for information on the internet. The most important aspect of the internet is the ‘websites’ developed for many reasons and the way they are structured by the web developers. In the past, some tasks were quite time consuming, whereas now they can be done easily and safely such as e-mails, e-banking, and e-informing (new portals). Most of the companies are using their official websites in order to maximize their profits both by selling their products and offering services to increase the number of their customers and expand worldwide. This study focuses on websites that should be user friendly with effective navigation to minimize the time of searching and looking for the desirable information. Unfortunately, the web developers add too much information, news, products and commercials that the user looses his/her initial purpose, gets confused or disoriented and finally he/she addresses to competitive websites. For the aforementioned reason this dissertation attempts to shed light to the necessity of leading Usability Studies before the website development that have to do with the key factors of the users’ needs. Many researchers have used different methods to drive their Usability Studies into safe results. However, the problem is that the measurement of website usability is particularly difficult as its concept is not one-dimensional. It emerges as a multidimensional concept where users’ actions interact with a system within a specific environment. Nonetheless, the measurement of website usability seems to be the most critical factor in evaluating a website, especially when e-competition has increased dramatically. The literature review presents various methods of assessing usability by collecting both subjective and objective quantitative data in the context of real-life usage scenarios. On the one hand, the subjective data are measurements of participants' attitudes or attitudes about their perception of usability. On the other hand, the objective ones are performance metrics of the participants, such as the time of completion of the scenarios and their successful completion rate. The research tools can be questionnaires, personal user interviews, keystrokes, etc. To be more specific, this research draws its attention on the most widespread, user-friendly and effective method of studying eye-tracking with eye-tracking devices. This study presents and analyzes the eye-tracking technology and the ways that we can get information such as what are the areas or elements that captivate the user's eye, as well as what data is totally ignored. All the above consist a valuable tool in designing and developing a User Interface. Last but equally important, another phase of paramount significance in this research paper has to do with the implementation of eye tracking tests with usability scenarios in three different news portals. The aim of this thesis is to analyze the results in order to reach a deeper understanding whether each portal is superior or not, to which extent and to what features. Finally, great interest for this study is the research findings that will lead to which one is better structured in terms of usability and why. Also, the findings of the survey are of great assistance to propose some changes or improvements essential for better results.
Στις μέρες μας το διαδίκτυο κατακτά ολοένα και περισσότερους χρήστες παγκοσμίως. Παραπάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ενημερώνεται, αγοράζει, ψυχαγωγείται, δουλεύει και το κυριότερο ψάχνει πληροφορίες για οτιδήποτε τον ενδιαφέρει στο διαδίκτυο. Το βασικότερο στοιχείο του διαδικτύου είναι οι ιστοσελίδες που δημιουργούνται για διάφορους λόγους και ο τρόπος που αυτές δομούνται από τους κατασκευαστές ιστοσελίδων. Οι περισσότερες εργασίες, που παλιότερα μας αποσπούσαν αρκετό από τον υπερπολύτιμο χρόνο μας για να τις διεκπεραιώσουμε, τώρα πλέον μπορούν να γίνουν ταχύτερα και ασφαλέστερα μέσω του διαδικτύου. Περίτρανα παραδείγματα αποτελούν τα γράμματα που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου και που έχουν αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(e-mails), οι εφημερίδες που έχουν αντικατασταθεί από τα news portals, καθώς επίσης και οι λογαριασμοί που πληρώνονται μέσω εφαρμογών των τραπεζών (e-banking), (Duchowski, 2002). Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων-εταιρειών σήμερα εκπροσωπούνται στο διαδίκτυο από την προσωπική τους ιστοσελίδα, μέσω της οποίας γίνεται η πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους (Pretorius, et al., 2006), βοηθώντας έτσι στην αύξηση του πελατολογίου τους και κατά συνέπεια του κέρδους τους καθώς αυτό διευρύνεται πέρα από την γειτονιά τους, την πόλη τους ή ακόμα και την χώρα τους. Αυτή η εργασία επικεντρώνεται στις ιστοσελίδες οι οποίες πρέπει να είναι έτσι δομημένες και να στοχεύουν στη δημιουργία ενός εύχρηστου περιβάλλοντος επικοινωνίας με το χρήστη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η πλοήγηση του χρήστη θα καθίσταται αποτελεσματικότερη ενώ η αναζήτηση πληροφορίας θα ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο (Leckner, 2012). Πολλές φορές όμως οι κατασκευαστές ιστοτόπων στην προσπάθειά τους να βάλουν όσο περισσότερες πληροφορίες-ειδήσεις-προϊόντα μπορούν, καταλήγουν σε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα, με αποτέλεσμα οι χρήστες να αποπροσανατολίζονται, και τέλος να απευθύνονται σε ανταγωνιστικές ιστοσελίδες ώστε να ολοκληρώσουν τον στόχο τους (Cutrell, et al., 2007). Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η έρευνα της παρούσας διπλωματικής επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα της εκτέλεσης Μελετών Χρηστικότητας (Usability Studies) που ασχολούνται με την κατανόηση της ευχρηστίας ενός ιστοτόπου, σε σχέση με τους επισκέπτες. Οι ερευνητές για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους μελέτης Ευχρηστίας. Το πρόβλημα όμως είναι πως η μέτρηση της ευχρηστίας ενός διαδικτυακού τόπου είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η έννοιά της δεν είναι μονοδιάστατη αλλά προκύπτει ως πολυδιάστατο χαρακτηριστικό στο πλαίσιο των ενεργειών των χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή τους με ένα σύστημα εντός συγκεκριμένου περιβάλλοντος (Holmqvist, et al., 2011). Παρόλα αυτά αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα αξιολόγησης ενός διαδικτυακού τόπου, ειδικά σήμερα που ο ανταγωνισμός του διαδικτύου είναι τεράστιος (Wedel, et al., 2008). Στην βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης της ευχρηστίας, που συγκεντρώνουν υποκειμενικά και αντικειμενικά ποσοτικά στοιχεία, στο πλαίσιο ρεαλιστικών σεναρίων χρήσης. Τα υποκειμενικά στοιχεία είναι μετρήσεις των απόψεων ή των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων σχετικά με την αντίληψή τους για την ευχρηστία. Τα αντικειμενικά στοιχεία είναι μετρήσεις επίδοσης των συμμετεχόντων, όπως ο χρόνος ολοκλήρωσης των σεναρίων και το επιτυχές ποσοστό ολοκλήρωσή τους. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να είναι ερωτηματολόγια, προσωπικές συνεντεύξεις χρηστών, ανάλυση πληκτρολογήσεων κ.α. (Αβούρης, 2003). Η συγκεκριμένη όμως έρευνα εστιάζει στην πιο εύχρηστη, αποτελεσματικότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδο, που είναι η μελέτη της οφθαλμοκίνησης των χρηστών με την βοήθεια συσκευών eye-tracking. Στην παρούσα πτυχιακή θα γίνει η παρουσίαση και η ανάλυση της τεχνολογίας eye-tracking και πώς μέσω αυτής μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες όπως ποιές είναι οι περιοχές ή τα στοιχεία που αιχμαλωτίζουν το βλέμμα του χρήστη καθώς και ποιά στοιχεία αγνοεί τελείως. Τα παραπάνω αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στην σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (User Interface), (Richardson, et al., 2004). Στο πρακτικό μέρος της πτυχιακής, και με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας eye tracking, θα υλοποιηθούν eyetracking tests με σενάρια χρηστικότητας σε τρία διαφορετικά news portals. Στόχος μας είναι μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων να κατανοήσουμε πού υπερτερεί και πού υστερεί στην σχεδίασή του το κάθε portal και συνολικά ποιό από αυτά είναι καλύτερα δομημένο ως προς την ευχρηστία. Επίσης, θα προταθούν κάποιες βελτιώσεις ή ακόμα και αλλαγές, όπου κριθεί απαραίτητες σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.
Περιέχει: εικόνες, πίνακες και διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Χρηστικότητα
Usability

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:39:25Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
3
150*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)