Διαχείριση και επικοινωνιακή στρατηγική των πολιτιστικών οργανισμών της Περιφέρειας: Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Management and communication strategy of the Regional cultural organizations: The Corfu Museum of Asian Art
Διαχείριση και επικοινωνιακή στρατηγική των πολιτιστικών οργανισμών της Περιφέρειας: Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

Κίτσιος, Ευάγγελος

Τσιουρής, Ιωάννης
Ζούνης, Θεοκλής - Πέτρος

The aim of this research is to examine the cultural policy issues, management and communication strategy in Corfu Museum of Asian Art. More specifically, the following issues are examined: a) the contribution of the museum to the cultural policy, b) the cultural activities museum, c) the strategic management of the museum, d) the museum's communication strategy. This research is based on secondary data. The review of the literature and the information retrieved from the Corfu Museum of Asian Art site indicate that the museum is an important instrument for the conservation, management and promotion of the culture of Asian countries, enhancing intercultural dialogue and acquaintance with the culture of Asia. It was also indicated that the Corfu Museum of Asian Art does exploit to a great extent the new information and communication technologies, nor in the field of collections management, or in the field of communication. What is needed is mainly resources through alternative funding methods.
Περιέχει : σχήματα και συνημμένο πίνακα στο παράρτημα Β
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστούν τα ζητήματα πολιτιστικής πολιτικής, στρατηγικής διοίκησης και επικοινωνίας στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα παρακάτω θέματα: α) η συμβολή του μουσείου στην πολιτιστική πολιτική, β) οι πολιτιστικές δραστηριότητες του μουσείου, γ) η στρατηγική διοίκηση του μουσείου και δ) η στρατηγική επικοινωνίας του μουσείου. Η παρούσα έρευνα βασίζεται σε δευτερογενή δεδομένα. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τις πληροφορίες του ιστότοπου του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας διαπιστώνεται ότι το Μουσείο αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για τη διατήρηση, διαχείριση και προβολή του πολιτισμού των χωρών της Ασίας, ενισχύοντας το διαπολιτισμικό διάλογο και τη γνωριμία με τον πολιτισμό της Ασίας. Από την άλλη, καταδεικνύεται πως το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας δεν αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, ούτε στο πεδίο της διαχείρισης συλλογών, ούτε στο πεδίο της επικοινωνίας. Αυτό που χρειάζεται είναι κυρίως η εξεύρεση πόρων, μέσα από εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

πολιτιστικές δραστηριότητες
επικοινωνία
πολιτιστική πολιτική
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας
νέες τεχνολογίες
στρατηγική διοίκηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:43:39Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

100
2
29*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)