Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου Γεωργίας και Αλιείας του Χ.Α.Α. για την περίοδο 2006-2015 με τη χρήση αριθμοδεικτών και ο βαθμός επηρεασμού των εταιριών του κλάδου από την εφαρμογή των Μνημονίων στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου Γεωργίας και Αλιείας του Χ.Α.Α. για την περίοδο 2006-2015 με τη χρήση αριθμοδεικτών και ο βαθμός επηρεασμού των εταιριών του κλάδου από την εφαρμογή των Μνημονίων στην Ελλάδα

Παλληκάρης, Γεώργιος

Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου, στο 2ο τα είδη της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, στο 3ο γίνεται η παρουσίαση των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιήθηκαν, στο 4ο αναγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, στο 5ο συναντούμε την παρούσα έρευνα, στο 6ο γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών και στο 7ο τα εξαγόμενα συμπεράσματα και οι προτάσεις.
Στην εργασία που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με την χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου Γεωργίας και Αλιείας του Χ.Α.Α. για την περίοδο 2006-2015. Η επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου έγινε γιατί τόσο η γεωργία όσο και η αλιεία αποτέλεσαν, αποτελούν και θα αποτελούν σημαντικότατους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Κατά την επιλεχθείσα περίοδο το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας μας χαρακτηρίστηκε ως μη βιώσιμο οπότε η προσφυγή της για δανεισμό στις Αγορές της κατέστη μη εφικτή λύση, οδηγώντας την με αυτόν τον τρόπο να καταφύγει σε μηχανισμό στήριξης με επακόλουθο τη λήψη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και εξυγίανσης (Μνημόνια). Τα παραπάνω μέτρα διαμόρφωσαν μια τελείως διαφορετική οικονομική πραγματικότητα έντονα διακριτή στη καθημερινότητα ανθρώπων και επιχειρήσεων όπως και θα φανεί παρακάτω στην εργασία. Για αυτήν την ανάλυση επιλέχθηκε να ακολουθηθεί η χρήση των Αριθμοδεικτών που αποτελεί, στις μέρες μας, την πιο διαδεδομένη μέθοδο και στηρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών. Μέσω της διαχρονικής αυτής ανάλυσης θα παρατηρήσουμε τις προσπάθειες των εταιριών για προσαρμογή στα νέα δεδομένα και ποιες από αυτές στέφτηκαν, τελικά, με επιτυχία και κάλλιστα θα μπορούσαν να αποτελέσουν, για τις λοιπές εταιρίες, φάρο ασφαλούς διέλευσης και εξόδου από την οικονομική αβεβαιότητα.

Διπλωματική Εργασία - Thesis

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Αριθμοδείκτες
Χρηματιστηριακός κλάδος Γεωργίας και Αλιείας
Μνημόνια
Ρευστότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:44:44Z
2017-09-08
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)