Η συμβολή του ομαδικού παιχνιδιού στην ηθική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών και μαθητριών των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού, από την άποψη των εκπαιδευτικών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Η συμβολή του ομαδικού παιχνιδιού στην ηθική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών και μαθητριών των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού, από την άποψη των εκπαιδευτικών

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΥΡΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

It is commonly accepted that team play has a positive effect both on the normal physiological development of children as well as the development of a multifaceted and balanced personality. However, little is known about the perception of physical education teachers regarding the educational value attached to team play, being a primary teaching approach for the promotion of the objectives of the emotional domain of the subject. The current thesis attempts, with the use of an improvised questionnaire, to look into the perceptions of 108 physical education teachers in primary education concerning the contribution of team play to the ethical and social development of students in the three last classes of primary school. The thesis is based on the hypothesis that team play is considered to be the most suitable context for the development of ethical and social skills in the context of school physical education. The results of the research conducted showed that physical education teachers are aware of the social and ethical objectives of the emotional domain of the subject. However, they ocassionally tend to misinterpret them with the objectives of the kinetic as well as the cognitive and biological domain. Physical education teachers aknowledge the ethical and social skills which are developed via team play and they use teaching interventions that are connected positively with the development of moral and social skills. They also aknowledge team play as to be a more effective means ( regardless of educational level or age) for the promotion of those skills compared to more traditional teaching methods of sports or free play. Moreover, physical education teachers posses a medium to high feeling of efficiency, concerning the promotion of social and ethical skills of students attending the three last classes of primary school via team play on the one hand and via the subject of physical education in general on the other hand. Key words: team play, social development, ethical development, teachers' perspectives, analytical curriculum, life skills
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η θετική επίδραση του ομαδικού παιχνιδιού στην ομαλή φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού και στη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης και αρμονικής προσωπικότητας είναι κοινώς αποδεκτή. Ελάχιστα ωστόσο γνωρίζουμε για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, ως προς την εκπαιδευτική αξία που οι ίδιοι αποδίδουν στο ομαδικό παιχνίδι, ως βασικό διδακτικό τους αντικείμενο, για την προώθηση των στόχων του συναισθηματικού τομέα του μαθήματος. Μέσα λοιπόν από την παρούσα εργασία και με την αξιοποίηση ενός αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου, επιχειρείται να διερευνηθούν οι αντιλήψεις 108 εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμβολή του ομαδικού παιχνιδιού στην ηθική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών και μαθητριών των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού. Βασική υπόθεση της εργασίας είναι ότι τα ομαδικά παιχνίδια αποτελούν το καταλληλότερο πλαίσιο για την ανάπτυξη ηθικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν, ότι οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής γνωρίζουν τους κοινωνικούς και ηθικούς στόχους ως στόχους του συναισθηματικού τομέα του μαθήματος, αλλά κάποιες φορές τους συγχέουν με τους στόχους του κινητικού πρωτίστως, αλλά και του γνωστικού και βιολογικού τομέα δευτερευόντως. Αναγνωρίζουν ηθικές και κοινωνικές δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσα από το ομαδικό παιχνίδι και χρησιμοποιούν διδακτικές παρεμβάσεις που συνδέονται θετικά με την ανάπτυξη ηθικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Αναγνωρίζουν επίσης το ομαδικό παιχνίδι ως πιο αποτελεσματικό μέσο (ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και ηλικίας) για την προώθησή ηθικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας των αθλημάτων ή το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών. Διαθέτουν δε ένα μέτριο έως υψηλό αίσθημα επάρκειας για την προώθηση κοινωνικών και ηθικών δεξιοτήτων σε μαθητές-τριες των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, τόσο μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, όσο και γενικότερα μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής. Λέξεις κλειδιά: ομαδικό παιχνίδι, κοινωνική ανάπτυξη, ηθική ανάπτυξη, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, αναλυτικό πρόγραμμα, δεξιότητες ζωής.  

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:51:22Z
2017-08-31


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
91*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)