Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
THE COMPETITIVENESS OF ATHENS AS A TOURIST DESTINATION AND THE PROSPECT OF ITS PROMOTION THROUGH THE DEVELOPMENT OF CONGRESS TOURISM
Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΦΟΥΡΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΑΘΗΝΑ

Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα.
Athens is thought to be a city with a long history and an outstanding cultural heritage. At the same time, it provides the ideal climate, the natural beauty and all the facilities of access and stay, which a contemporary European capital has. All the above characteristics could rank Athens in the most visiting cities internationally. Unfortunately, the policies which have been chosen to face tourism and its development, have attached to the city some characteristics which abridge its attractiveness as a tourist destination. During the last years efforts have been attempted in order to enrich the tourist product of Athens through the development of alternative forms of tourism. The conference tourism constitutes an alternative – specific form of tourism, full of advantages for the place where it develops. It is included in those forms of tourism with the highest tourist expenditure, it contributes to the elongation of the tourist period, it is the means of projecting the tourist propulsion of the country and it does not unsettle the social web. The conference infrastructure of Athens and its rest characteristics have helped it to be enlisted into the 25 most significant destinations of the international conference market. There is an exception in the period of 2011-2013, when the consequences of the financial crisis of the country and the social and political instability lead to the abrupt decrease of conferences in the city, ranking it into the 47th position in 2013. Athens conference market has recovered since 2014 and it aims to conquer bigger portion of the increasing conference market. The businesses which produce the conference product in Athens – professional organizers of conferences, conference centers, hotels with conference infrastructure etc.- are not satisfied by the Government’s support concerning the conference tourism as it results from the research which was held. It is thought that the lack of a long term strategic planning for a common action of both, public and private services, its inadequate projection and the absence of a Metropolitan conference center are the brake for the further development of the conference tourism in Athens. Furthermore, the conference product of Athens is evaluated by the current study, according to its individual parameters as well as suggestions are put into account for its improvement.
Η Αθήνα αποτελεί μία πόλη με μακρόχρονη ιστορία και εξαιρετική πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα διαθέτει ιδανικό κλίμα, φυσική ομορφιά και όλες τις ευκολίες πρόσβασης και διαμονής μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να την κατατάσσουν στις πιο επισκέψιμες πόλεις σε διεθνές επίπεδο. Δυστυχώς, οι πολιτικές ανάπτυξης και οι τουριστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί έχουν προσδώσει στην πόλη χαρακτηριστικά που μειώνουν την ελκυστικότητά της ως τουριστικό προορισμό. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες επανατοποθέτησης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί μία εναλλακτική – ειδική μορφή τουρισμού με πλήθος πλεονεκτημάτων για τον τόπο όπου αναπτύσσεται. Συγκαταλέγεται στις μορφές τουρισμού με την υψηλότερη τουριστική δαπάνη, συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αποτελεί μέσο προβολής για την τουριστική προώθηση του τόπου, δεν διαταράσσει τον κοινωνικό του ιστό. Η συνεδριακή υποδομή της Αθήνας και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της την έχουν κατατάξει στους 25 πρώτους προορισμούς της διεθνούς συνεδριακής αγοράς. Εξαίρεση αποτέλεσε η περίοδος 2011 – 2013 όπου οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης της χώρας και κυρίως η κοινωνική και πολιτική αστάθεια οδήγησαν στη δραματική μείωση της διεξαγωγής συνεδρίων στην πόλη κατατάσσοντας την το 2013 στην 47η θέση. Από το 2014 η συνεδριακή αγορά της Αθήνας έχει ανακάμψει και στοχεύει στην κατάκτηση μεγαλύτερων μεριδίων της ολοένα αυξανόμενης συνεδριακής «πίτας». Οι επιχειρήσεις που παράγουν το συνεδριακό προϊόν της Αθήνας - επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων, συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία με συνεδριακή υποδομή κ.α. - δεν είναι ικανοποιημένοι από τη στήριξη της πολιτείας στο συνεδριακό τουρισμό. Θεωρούν ότι η έλλειψη μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού, κοινού πλαισίου δράσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, η μη επαρκής διεθνής προβολή του και η απουσία ενός μητροπολιτικού συνεδριακού κέντρου αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού της Αθήνας. Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη αξιολογούν το συνεδριακό προϊόν της Αθήνας ως προς τις επιμέρους παραμέτρους του και καταθέτουν προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Congress
Destination management
Athens
Conference
Convention
Conference destination
Συνεδριακή αγορά
Conference tourism
Αθήνα
Συνεδριακός τουρισμός
Διαχείριση προορισμού
Συνεδριακός προορισμός
Συνέδριο
Conference industry

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-30
2017-10-12T08:03:09Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
208
51*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)