ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΏΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ Η ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΠΩΓΩΝΊΟΥ ΝΟΜΟΎ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
TOURISM DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS MUNICIPALITY OF POGONI PREFECTURE OF IOANNINA
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΏΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ Η ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΠΩΓΩΝΊΟΥ ΝΟΜΟΎ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ

Παπαγιάννη, Ανδρομάχη

Διακομηχάλης, Μιχαήλ
Στεργίου, Δημήτριος

It is common knowledge that tourism is a multidimensional phenomenon that can affect a region or a country at a social, cultural and economic level. Over the years, tourism has been established as one of the fastest growing sectors in global level, seeking for more ways to grow and meet the demand. In the context of differentiation of the product of tourism, in order to maintain a constant growing demand, the concept of alternative tourism has been introduced fleeing from the narrow limits of mass tourism. The present work was designed in order to investigate alternative forms of tourism that are directly related to the natural environment in the context of the sustainable tourism economic development of one place, setting the basis for attracting an ever growing tourist community, contributing to the financial support of a place and on the other hand not only maintaining the existing population but also to attract young people because of the created jobs. The aim of this thesis is to explore the possibilities of alternative tourism through the existing literature and to propose measures and actions for the Municipality of Pogoni of county Ioannina based on the tourist infrastructure it has in the context of sustainable tourism development. For the implementation of the study, two types of research were used: a) primary, and b) secondary. The secondary research, mainly through the bibliographic research, had as an initial goal the theoretical approach of concepts determinant for the tourism industry, paying particular attention to the alternative forms of tourism in order to accomplish the secondary goal of the research. It has to do with both the review of successful models and actions that are used for promoting tourism in mountain areas as well as the study of the chosen area that was selected to conduct the survey using the SWOT analysis, based on the secondary data and bibliographic review. The primary survey follows which is carried out through the collection of data from questionnaires on a representative sample of tourists and tourist businesses in the wider area, as well as through interviews with important local institutions of the Municipality.
Περιέχει: χάρτες, πίνακες, εικόνες, σχήματα, διαγράμματα
Είναι κοινώς αποδεκτό πως ο τουρισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο δύναται να επηρεάσει μία περιοχή ή μία χώρα σε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο. Με το πέρασμα των ετών ο τουρισμός κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο αναζητώντας ολοένα και περισσότερους τρόπους ανάπτυξης και προσέγγισης της ζήτησης. Στα πλαίσια λοιπόν διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, ώστε να υπάρχει μία συνεχής αυξανόμενη ζήτηση, εισήχθη η έννοια του εναλλακτικού τουρισμού ξεφεύγοντας από τα στενά όρια του μαζικού τουρισμού. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την διερεύνηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον στα πλαίσια της αειφόρου τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης ενός τόπου, θέτοντας τις βάσεις ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης όλο και μεγαλύτερου τουριστικού κοινού, συμβάλλοντας αφενός στην οικονομική ενίσχυση του τόπου, και αφετέρου στη συμβολή όχι μόνο στη διατήρηση του ήδη υπάρχοντος πληθυσμού αλλά και στην προσέλκυση νεανικού πληθυσμού λόγω των θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν. Ως θέμα της εργασίας ορίζεται η διερεύνηση των δυνατοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και η πρόταση μέτρων και δράσεων για το Δήμο Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων με βάση τις τουριστικές υποδομές που διαθέτει στα πλαίσια της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης του τόπου. Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι έρευνας: α) πρωτογενής, και β) δευτερογενής. Η δευτερογενής έρευνα, κυρίως μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας, είχε ως αρχικό στόχο την θεωρητική προσέγγιση εννοιών καθοριστικών για τον τουριστικό κλάδο σε γενικό πλαίσιο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε ότι αφορά τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού τις οποίες θα κληθούμε να μελετήσουμε ώστε να επιτευχθεί ο δευτερεύοντας στόχος της έρευνας. Αυτός έχει να κάνει τόσο με την ανασκόπηση επιτυχών μοντέλων και δράσεων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του τουρισμού των ορεινών περιοχών όσο με την μελέτη της περιοχής που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιώντας την ανάλυση SWOT η οποία βασίζεται στα δευτερογενή στοιχεία και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ακολουθεί η πρωτογενής έρευνα η οποία πραγματοποιείται μέσω της συλλογής δεδομένων από ερωτηματολόγια σε δείγμα τουριστών και τουριστικών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και μέσο συνεντεύξεων με τοπικούς φορείς του Δήμου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
TOURISM DEVELOPMENT

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-12T08:03:30Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
126
28*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)