Δημιουργική Ευρώπη: Ο Πολιτισμός ως Παράγοντας Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Creative Europe: Culture as a factor of Support to the European Fulfillment
Δημιουργική Ευρώπη: Ο Πολιτισμός ως Παράγοντας Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Γούλας, Απόστολος

Σαμπανίκου, Εύη
Ζούνης, Πέτρος
Γκαντζιάς, Γεώργιος

According to the Treaty of Lisbon, the European Union contributes to the development of the cultures of the Member States, respecting their national and regional diversity and promoting the common cultural heritage. While the 2007 European Agenda for Culture recognizes that culture is an indispensable element in achieving the EU's strategic objectives of prosperity, solidarity and security, while ensuring a stronger presence at international level. The EU Found and faced with strong quality changes, the result of globalization and challenges. In all this, EU had to respond in a manner consistent with its social values and perceptions, as well as the needs of the forthcoming enlargement. So, from the Treaty of Lisbon in 2000, in Europe 2020, European culture is called upon to become the link of the Union. The global economic crisis and the division between the poor South and the rich North, as well as the recent Brexit, hit the European idea. The vision of a united Europe of inclusivism and inequality can be built on a key component of culture.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, σεβόμενη την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους και προβάλλοντας την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Ενώ στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό του 2007 αναγνωρίζεται το ότι ο πολιτισμός αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ε. Ε., δηλαδή της ευημερίας, της αλληλεγγύης και της ασφάλειας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ισχυρότερη παρουσία σε διεθνές επίπεδο. Η Ε.Ε. βρέθηκε και βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές ποιοτικές αλλαγές, αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και των προκλήσεων. Σε όλα αυτά όφειλε να ανταποκριθεί με τρόπο σύμφωνο με τις κοινωνικές της αξίες και αντιλήψεις, αλλά και τις ανάγκες της επικείμενης διεύρυνσης. Έτσι λοιπόν, από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας το 2000, στην Ευρώπη 2020 ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός καλείται να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο της Ένωσης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά και ο διαχωρισμός μεταξύ φτωχού Νότου και πλούσιου Βορά, καθώς επίσης και το πρόσφατο Brexit, έφθειραν την ευρωπαϊκή ιδέα. Το όραμα της ενωμένης Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες μπορεί να οικοδομηθεί με βασικό συστατικό τον πολιτισμό.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες, ιστότοπους, προσωπικές συνεντευξεις

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δημιουργική Ευρώπη
Πολιτισμός
Πολιτιστική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-12T08:28:48Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
85
64*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)