Οίνος, Επικοινωνία και Πολιτιστική Ανάπτυξη.Το νησί της Κεφαλονιάς.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Wine, Communication and Cultural Development. The island of Kefalonia.
Οίνος, Επικοινωνία και Πολιτιστική Ανάπτυξη.Το νησί της Κεφαλονιάς.

Μαρκάτου, Δήμητρα

Κεντερελίδου, Κλειώ
Πανόπουλος, Αναστάσιος

The present study Concerns and analyzes wine tourism, communication policy and cultural management and development in one of the most touristic islands of Greece, Kefalonia. The theoretical part presents the concepts of local development, cultural development - heritage - tourism and communication policy, linking them to wine tourism, criticizing both international researches and practices followed by wine producers and regional and local authorities in recent years, combining wine with other Cultural events and cultural products, in terms of the cultural and economic regeneration and revitalization of a place. The case study emphasizes on the specific character of the island's local wines and the role of the wine and cultural events that take place at Kefalonia. Through the presentation of the cultural management and communication policy of the local and private authorities involved with the wine and the cultural activities of the place are presented the actions that have taken place both to promote the product itself and the region as well as proposals are made for improvement in the development of an integrated communication strategy for the development of the region, with key tools the local wine and the cultural elements of the island. In the context of quantitative research, wine tourism has shown some positive effects on the island, while in other cases it has not been able to produce the expected results. So, the wine tourism in Kefalonia, despite its rapid development in the last period, must be accompanied by similar improvements, which will increase the profitability of winemakers and, as a consequently, tourism and business activity on the island of Kefalonia.
H παρούσα εργασία μελετά τον οινοτουρισμό, την επικοινωνιακή πολιτική και την πολιτιστική διαχείριση και ανάπτυξη σε ένα από τα πιο τουριστικά νησιά της Ελλάδας, την Κεφαλονιά. Το θεωρητικό μέρος παρουσιάζει τις έννοιες τοπική ανάπτυξη, πολιτιστική ανάπτυξη - κληρονομιά - τουρισμός και επικοινωνιακή πολιτική, με σύνδεση αυτών με τον οινοτουρισμό, κάνοντας κριτική τόσο σε διεθνείς έρευνες όσο και σε πρακτικές που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια οινοπαραγωγοί και τοπικοί φορείς συνδυάζοντας το κρασί με άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά προϊόντα, με σκοπό την πολιτιστική και οικονομική ανάδειξη και αναζωογόνηση ενός τόπου. Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης τονίζεται η ιδιαιτερότητα των τοπικών κρασιών του νησιού και ο ρόλος που έχουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται προς τιμήν του στην Κεφαλονιά. Συνάμα, μέσα από την παρουσίαση της πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνιακής πολιτικής των τοπικών και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται με τον οίνο και τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου παρουσιάζονται οι ενέργειες που έχουν γίνει τόσο για την ανάδειξη του ίδιου του προϊόντος, όσο και της περιοχής είναι μεν σημαντικές και δίνονται προτάσεις για βελτίωση όσον αφορά την χάραξη ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την ανάπτυξη της περιοχής με βασικά εργαλεία τον τοπικό οίνο και τα πολιτιστικά στοιχεία του νησιού. Στα πλαίσια της ποσοτικής έρευνας φαίνεται πως ο οινικός τουρισμός έχει επιδράσει σε κάποιες περιπτώσεις θετικά στο νησί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν έχει καταφέρει να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συνεπώς ο οινικός τουρισμός στη Κεφαλονιά, παρά το ότι αναπτύσσεται ταχέως το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρέπει να πλαισιωθεί και από τις ανάλογες βελτιώσεις οι οποίες θα αυξήσουν την κερδοφορία των οινοποιών και κατ' επέκταση, τη τουριστική και επιχειρηματική δραστηριότητα στο νησί της Κεφαλονιάς.
Εικόνες, Πίνακες, Σχήματα, Χάρτες, Διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Οινοτουρισμός
Οίνος
Τοπική Ανάπτυξη
Πολιτισμός
Πολιτιστική Ανάπτυξη
Επικοινωνία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-30
2017-10-12T08:29:11Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
146
48*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)