Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής για Δημιουργία και Προβολή Infographics Χρησιμοποιώντας Δεδομένα από Καθορισμένες Πηγές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Implementation of a Web Application for Generating and Displaying Infographics Using Data from Defined Sources
Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής για Δημιουργία και Προβολή Infographics Χρησιμοποιώντας Δεδομένα από Καθορισμένες Πηγές

Καγκελίδης, Κωνσταντίνος

Κατσάνος, Χρήστος
Καρούσος, Νίκος

It is a fact that the modern internet user is a daily receiver and transmitter of large volume of information. In our time, where huge amounts of digital information are constantly being recorded and accumulated, emphasis is placed not only on the analysis of data to draw conclusions but especially on the visualization of these conclusions. The main purpose is to compress and transmit results in the fastest and most comprehensible way to the modern internet audience, whose range of perception has been reduced considerably. A method of visualizing results from analysis or research into large data sets is by using Infographics. The current thesis aims to develop a Web application that allows the automatic creation of such graphical elements through a mechanism for describing statistical data and some basic rules of visualization and formatting. The development of the application is based on modern Web native standards such as HTML, CSS, JavaScript, SVG, etc.
Είναι γεγονός ότι o σύγχρονος χρήστης του διαδικτύου καθημερινά δέκτης και πομπός μεγάλου όγκου πληροφορίας. Στην εποχή μας όπου συνεχώς καταγράφεται και συσσωρεύεται τεράστιο μέγεθος ψηφιακής πληροφορίας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην ανάλυση δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά ιδίως στην οπτικοποίηση των συμπερασμάτων αυτών. Κύριος σκοπός είναι η συμπύκνωση και η μετάδοση αποτελεσμάτων με τον πιο γρήγορο και κατανοητό τρόπο στο σύγχρονο κοινό του διαδικτύου, του οποίου το εύρος αντίληψης έχει μειωθεί αρκετά. Μια μέθοδος οπτικοποίησης αποτελεσμάτων από ανάλυση ή έρευνα σε μεγάλα σετ δεδομένων είναι η χρήση γραφημάτων Infographics. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό τη δημιουργία μιας σύγχρονης διαδικτυακής εφαρμογής η οποία επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία τέτοιου είδους γραφημάτων μέσα από έναν μηχανισμό περιγραφής των στατιστικών δεδομένων και ορισμένων βασικών κανόνων οπτικοποίησης και μορφοποίησης. Η ανάπτυξη της εφαρμογής βασίζεται σε σύγχρονα πρότυπα τεχνολογιών του Web όπως HTML, CSS, JavaScript, SVG κ.α.
Περιέχει: Εικόνες, Διαγράμματα, Πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαδικτυακές Εφαρμογές
Οπτικοποίηση Πληροφορίας
Infographics
SVG
Γραφήματα
Διανυσματικά Γραφικά
Μεγάλα Δεδομένα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-12T08:40:33Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
113*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)