Πολιτιστική Επικοινωνία και ΜΜΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η Επικοινωνιακή Πολιτική του Δήμου Σαλαμίνας και η Προώθηση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Πολιτιστική Επικοινωνία και ΜΜΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η Επικοινωνιακή Πολιτική του Δήμου Σαλαμίνας και η Προώθηση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Ρασπίτσου, Γεωργία

Λάκκα, Μαρία
Κόντου, Αγγελική

Ο πολιτισμός είναι μια έννοια πλατιά, στενά συνδεδεμένη με τις έννοιες της παιδείας, της επιμόρφωσης, της επικοινωνίας, της ψυχαγωγίας, της πνευματικής και ψυχικής αναβάθμισης, της κοινωνικής συμμετοχής και της κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης (Ψύλλα, 1992: 208). Ο πολιτισμός λοιπόν υπάρχει ως μια δυναμική συνέχεια στον χρόνο και το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η επικοινωνία, καθώς δεν δύναται να αναπτυχθεί, να επιβιώσει, να εξαπλωθεί και να πετύχει χωρίς αυτή (Μακ Κουέιλ, 2003: 120). Η εργασία λοιπόν αυτή αφορά τη σχέση πολιτισμού, επικοινωνίας και ανάπτυξης. Το πρώτο μέρος ερευνά την εξέλιξη των εννοιών πολιτισμός, κουλτούρα αλλά και τον καθοριστικό ρόλο τους στην ανάπτυξη των κοινωνιών. Επιπρόσθετα εξετάζεται η συμβολή του επικοινωνιακού σχεδιασμού αλλά και των MME στην προβολή και προώθηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τέλος δίνεται έμφαση στη συνειδητοποίηση και αναγκαιότητα του πολυδιάστατου κοινωνικού, πολιτικού, εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού ρόλου των σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών σε τοπικό επίπεδο και αλλά στον ευρύτερο τρόπο ζωής. Εκτός όμως από το θεωρητικό υπόβαθρο, η σχέση αυτή μεταφέρεται σε πρακτικό επίπεδο στην άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής από τα θεσμικά όργανα του κράτους και ειδικότερα τους ΟΤΑ. Το δεύτερο μέρος της εργασίας λοιπόν πραγματεύεται ιδιαίτερα ζητήματα επικοινωνίας και προώθησης πολιτιστικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο, μέσω του Δήμου Σαλαμίνας. Ουσιαστικά δίνεται έμφαση στις επικοινωνιακές δράσεις του Δήμου και τις διαστάσεις τους, στον ρόλο των τοπικών ΜΜΕ στην προώθηση των εκδηλώσεων, αλλά και τις αντιδράσεις του κοινού. Η μελέτη περίπτωσης αυτή αναδεικνύει τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες στο μέγεθος και στην οργάνωση ενός δήμου σε συνθήκες κρίσης, αλλά και στην άσκηση μιας αποτελεσματικής ή όχι επικοινωνιακής στρατηγικής. Τέλος επιχειρείται ο προσδιορισμός του αποτελέσματος της έρευνας, και η αξιολόγηση του βαθμού επίδρασης των αποτελεσμάτων αυτών στην ανάπτυξη του πολιτισμού αλλά και της ίδιας της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο.
Culture is a broad concept, closely linked to the concepts of education, training, communication, entertainment, intellectual and mental upbringing, social participation and social-political development. Culture therefore exists as a dynamic continuity in time and its most basic feature is communication as it cannot grow, survive, spread, and succeed without it. This thesis therefore concerns the relationship of culture, communication and development. The first part explores the evolution of the concepts of civilization and culture and moreover their decisive role in the development of societies. Additionally, the contribution of communicative strategic plan and the role of Mass Media to the promotion of cultural activities are also examined. Finally, emphasis is placed on the awareness and necessity of the multidimensional social, political, educational and communication role of contemporary cultural organizations both at the local level and in the wider lifestyle. Apart from the theoretical background, this relationship is transferred to a practical level in the pursuit of cultural policy by the state institutions and in particular the local authorities. The second part of the thesis therefore deals specifically with issues of communication and promotion of cultural actions at local level through research in Salamina Municipality. Emphasis is placed on the communicative actions of the municipality, their dimensions, the role of local media in the promotion of events and the public reactions. The case study highlights the abilities but also the weaknesses in the size and organization of a municipality in crisis conditions, but also in the exercise of an effective or no effective communication strategy. Finally, it is attempted to determine the outcome of the survey’s results and assess the degree of results’ impact on the development of culture and of local society itself.
Πίνακες, Διαγράμματα και Εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επικοινωνιακή Στρατηγική
Κοινό
Municipality of Salamina
Επικοινωνιακές Δράσεις
Πολιτισμός
Civilazation
Δήμος Σαλαμίνας
Media
Local Development
Public
Communication Stragety
Τοπική Ανάπτυξη
Communication Actions
Κουλτούρα
Πολιτιστικοί Οργανισμοί
Cultural Organizations
ΜΜΕ
Culture

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-12T08:40:59Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

110
3
75*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)